31. 10. 2019

Změny v obchodních podmínkách a sazebníku pro investiční služby

Dovolujeme si vás s předstihem informovat o změnách v obchodních podmínkách a sazebníku pro investiční služby, které budou účinné od 1. 1. 2020. Níže přikládáme jejich úplné znění s vyznačenými změnami.

Informace o Vašich právech

Pokud nejpozději v poslední Obchodní den před navrhovaným dnem účinnosti změn nedoručíte Bance písemné odmítnutí navrhovaných změn, platí, že jste navrhovanou změnu přijal/a s účinností od navrženého dne. Změny se týkají jak nových, tak dříve poskytovaných Finančních služeb, pokud Banka nestanoví jinak.

Pokud bude Bance nejpozději v poslední Obchodní den před navrhovaným dnem účinnosti změn doručeno z Vaší strany písemné odmítnutí navrhovaných změn, platí, že můžete závazek ze Smlouvy písemně vypovědět, a to s účinností ke dni doručení výpovědi Bance, nebo v jiné výpovědní době Vámi uvedené ve výpovědi, která však musí uplynout nejpozději v poslední Obchodní den před navrhovaným dnem účinnosti změn. Tato Vaše výpověď musí být doručena Bance nejpozději v poslední Obchodní den před navrhovaným dnem účinnosti změn. Navrhovanou změnu můžete písemně odmítnout a případně bezúplatně a s okamžitou účinností písemně vypovědět závazek ze Smlouvy v souladu s uvedeným pouze v případě, kdy se navrhovaná změna dotýká Finančních služeb, které jsou Vám ze strany Banky poskytovány. Pokud v souladu s uvedeným písemně odmítnete navrhovanou změnu, ale závazek ze Smlouvy v souladu s výše uvedeným nevypovíte, platí, že Banka tento závazek ze Smlouvy vypověděla v den, kdy Vám poskytla informace o navrhované změně, tak, že související výpovědní doba uplyne v poslední Obchodní den před navrhovaným dnem účinnosti změn.

V případě jakýchkoli dotazů se můžete obrátit na některou z našich poboček. Děkujeme, že využíváte naše produkty a služby a těšíme se na další spolupráci s Vámi.

Vaše Banka CREDITAS