O členství

Fakta o členství

Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo je finanční společnost s družstevní právní formou, jejíž činnost upravuje zákon č. 87/95 Sb.

Členství je vymezeno stanovami.

Stanovy Záložny CREDITAS

Co členství znamená

Člen má možnost využívat všechny finanční produkty se zajímavými úrokovými sazbami.

Člen neručí svými vklady za případné ztráty Záložny CREDITAS (uhrazovací povinnost byla zrušena zákonem č. 230/2009).

Jak se stát členem

O členství v Záložně CREDITAS můžete požádat osobně na pobočkách nebo současně se zakládáním vybraných produktů přes internet.

Jednou z podmínek vzniku členství je uhrazení členského vkladu ve výši 100 Kč.

Prokazování totožnosti při založení na pobočce

Členem se může stát osoba starší 18 let.

Občan
(fyzická osoba – nepodnikající)

Občan ČR totožnost prokáže občanským průkazem či pasem.

Cizí státní příslušník potřebuje platný cestovní pas, nebo jiný doklad totožnosti.

Právnická osoba

Právnická osoba se prokazuje výpisem z obchodního či jiného rejstříku.

Instituce, organizace


Zástupce instituce se prokazuje podle typu organizace (státní instituce, asociace, občanské sdružení, obecně prospěšná společnost, nadace, nadační fond atd.) ověřenou kopií stanov, výpisem z příslušného rejstříku apod.

Fyzická osoba – podnikatel (OSVČ)

Podnikatel totožnost prokáže občanským průkazem či pasem a dále doloží živnostenský list nebo výpis ze živnostenského rejstříku.

Založení členství

Na pobočce

O členství v Záložně CREDITAS můžete požádat osobně na pobočkách.

Co je k tomu potřeba

  •  kopie platného občanského průkazu
  •  kopie dalšího identifikačního dokladu (např. řidičského průkazu nebo pasu)
  •  kopie bankovního výpisu z vašeho účtu vedeného v českých korunách u finanční instituce sídlící na území ČR
    (Z tohoto účtu musí záložna obdržet první platbu, čímž se splní podmínka pro identifikaci dle zákonů České Republiky.)

Práva a povinnosti člena

Členská schůze

Člen má právo, nikoliv povinnost, účastnit se členských schůzí, na kterých se schvaluje např. řádná účetní závěrka, změny stanov a další.

Povinnosti člena

Z členství v Záložně CREDITAS neplynou prakticky žádné povinnosti.

Ukončení členství

Způsob ukončení

Členství v Záložně CREDITAS zaniká písemnou dohodou mezi členem a záložnou.

Formulář pro ukončení členství je k dispozici na pobočkách záložny.

Další způsoby zániku členství jsou popsány ve Stanovách Záložny CREDITAS

Vypořádání

Při zániku členství má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl, který záložna uhrazuje v penězích a který je splatný do
3 měsíců ode dne schválení řádné účetní uzávěrky členskou schůzí za účetní období, v němž členství zaniklo.

Zeptejte se

Odpovíme telefonicky nebo e-mailem nejpozději následující pracovní den.

Volejte zdarma 800 888 009