PRAVIDLA AKCE „ODHAD ZDARMA“

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Banka CREDITAS a.s., IČO: 634 92 555, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „Banka“) vydává tato pravidla za účelem vymezení podmínek akce „ODHAD ZDARMA“ (dále jen „Akce“).

1.2 Pokud z kontextu těchto pravidel nevyplývá něco jiného, mají pojmy s velkým počátečním písmenem používané v těchto pravidlech význam stanovený v textu těchto pravidel nebo v Sazebníku poplatků Banky CREDITAS a.s. pro hypoteční úvěry (dále jen „Sazebník“).

2 ÚČEL AKCE

2.1 Účelem Akce je umožnit fyzickým osobám, za splnění podmínek dle těchto pravidel, získat odhad jedné běžné nemovité věci v souvislosti s poskytnutím hypotečního úvěru zdarma (bez poplatku).

3 PODMÍNKY ÚČASTI V AKCI A ZÁKLADNÍ PRAVIDLA AKCE

3.1 Účastníkem Akce může být fyzická osoba starší 18 (osmnácti) let (včetně dne, kdy dovršila tento věk), která nejpozději do 28. 2. 2021 podá žádost o poskytnutí hypotečního úvěru u Banky (dále jen „Účastník“).

3.2 Účastník uhradí poplatek za vypracování odhadu nemovité věci dle Sazebníku a předloží Bance nejpozději do 15. 3. 2021 veškeré Bankou požadované podklady související s hypotečním úvěrem.

3.3 Účastník uzavře úvěrovou (hypoteční) smlouvu a rámcovou smlouvu o poskytování finančních služeb, na základě které mu bude založen Běžný účet, nejpozději do 30. 4. 2021.

3.4 Při splnění všech podmínek dle tohoto článku získá Účastník odhad jedné nemovité věci, pokud se jedná o odhad Bytové jednotky, Rodinného domu, Samostatného stavebního pozemku nebo Objektu pro individuální rekreaci dle Sazebníku, sloužící pro zajištění hypotečního úvěru zdarma (bez poplatku). Banka bude Účastníkem dříve zaplacený poplatek za odhad dle Sazebníku kompenzovat v plné výši nejpozději do 30 dní připsáním na Běžný účet Účastníka vedený u Banky.

3.5 Tato Akce se vztahuje pouze na odhady Bytové jednotky, Rodinného domu, Samostatného stavebního pozemku a Objektu pro individuální rekreaci a poplatky k nim stanovené dle Sazebníku. Tato Akce se nevztahuje na odhady pro jiné nemovité věci, zejména Nebytové prostory, Ateliér, Garáž či Ostatní objekty a poplatky k nim stanovené dle Sazebníku.

3.6 Tato Akce se vztahuje pouze na odhad první nemovité věci, tedy pro případ, že bude úvěr Účastníka zajišťován ještě dalšími nemovitými věcmi, bude Účastníkovi Bankou kompenzován poplatek dle čl. 3.4 těchto pravidel pouze za jeden odhad.

4 TRVÁNÍ AKCE

4.1 Akce trvá ode dne nabytí platnosti a účinnosti těchto pravidel do 30. 4. 2021.

4.2 Banka má právo bez náhrady Akci kdykoli ukončit. Ukončení Akce bude provedeno oznámením Banky o ukončení Akce uveřejněným na internetových stránkách (www.creditas.cz) a na všech pobočkách Banky a to nejpozději 10 kalendářních dní před ukončením Akce.

5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti dne 15. 1. 2021.