Důvody proč investovat

Důvodů, proč začít investovat existuje celá řada. Někoho trápí inflace, někdo se dívá do budoucna a někdo obdivuje staré automobily, a proto je nakupuje do své sbírky.

Většina z nás se však zabývá kombinací různých důvodů, které většinou směřují do budoucnosti. Správná strategie investování nám může usnadnit cestu ke splnění našich přání. Nejčastěji řešíme v obecné rovině následující situace:

Finanční rezerva

Odložené finance na zamýšlený nákup v budoucnu či pro nečekané životní situace.

Rezerva na důchod

Udržení životního standardu i ve chvíli, kdy přestanete být ekonomicky aktivní.

Peníze pro své blízké

Usnadnit vstup do života svým dětem či zajistit lepší vzdělání svým vnoučatům.

Magický trojúhelník investování

Cíle všech investic jsou však společné. Jsou jimi očekávané výnosy. Každý by chtěl maximální výnos, okamžitou dostupnost financí a pokud možno bez rizika. A právě s těmito požadavky souvisí tři stěžejní faktory investování (tzv. magický trojúhelník investování), nad kterými je třeba se zamyslet:

 • očekávaný výnos investice (ve formě ročních výnosů nebo růstu ceny investice),
 • očekávané riziko investice,
 • očekávaný důsledek na likviditu investora (likvidita znamená schopnost proměnit investici na peníze).

Investor se pohybuje v rámci tohoto trojúhelníku a snaží se vyvážit všechny tři vzájemně se ovlivňující faktory. Obecně však platí, že čím je vyšší výnos, tím vyšší je podstupované riziko. Vyšší výnos bývá také obvykle u nástrojů s nižší likviditou.

Názorné příklady principu tzv. magického trojúhelníku investování:

Úložky na spořicím účtu

Spořicí účet má vysokou likviditu, dostanu se k penězům téměř okamžitě a riziko je eliminováno zákonným pojištěním vkladů, výnos zde ovšem zdaleka nedosahuje na úroveň inflace.

Investice do nemovitostí

Nemovitost nese dlouhodobě výnosy nad úrovní inflace, ale když ji chci prodat, trvá to v průměru 3 měsíce až rok. Riziko u nemovitostí je poměrně nízké, mnohem menší než například u akcií, protože se neobchodují na burze.

Investice do akcií

Akcie nabízí potenciálně vysoký výnos a jsou velmi dobře likvidní.
V jejich neprospěch ale ukazuje riziko v podobě nevhodného načasování nákupu akcií a následnou možnou ztrátou.

Faktor inflace

Selský rozum nám říká, že skladovat hotovost pod matrací nebude vzhledem k neustálému růstu nákladů vydávaných za bydlení, potraviny či energie tou správnou cestou, jak uchovat hodnotu vydělaných peněz. Mluvíme o inflaci, která vyjadřuje růst cenové hladiny v ekonomice. S postupným snižováním hodnoty našich úspor se řada lidí nechce smířit, a proto hledá cestu, jak nad inflací vyzrát. V předchozím odstavci nám trojúhelník investování nastínil, že velmi nízká míra rizika a vysoká likvidita, poskytnou poměrně malé výnosy. Do této kategorie spadají depozitní bankovní produkty, jako jsou spořicí účty a termínované vklady. Banky totiž vydělávají na úvěrování domácností či firem a tím přebírají rizika na sebe, nemluvě o tom, že bankovní vklady jsou u nás pojištěny do výše 100 tis. EUR. Díky tomu jsou bankovní depozitní produkty velmi bezpečné (riziko nese především banka), vysoce likvidní, ale výnosy jsou oproti jiným investičním produktům nízké.

Budeme-li chtít přebít inflaci, bude nutné podstoupit vyšší rizika, která ale mohou nabídnout i vyšší zhodnocení. Od toho tu jsou různé typy investic, které nám umožní získat očekávaný výnos. Ale i v této situaci platí, že držet část majetku v rychle dostupných a bezpečných finančních produktech jako jsou spořicí účty, je určitě rozumné.

Aktuální výše inflace:

duben 2020

3,2 %


Nejčastější typy investic

Investice do cenných papírů je jedním z nejčastějších způsobů zhodnocení úspor. Na rozdíl od spoření je komplikovanější a může vyžadovat hlubší odborné znalosti. Naprostým základem je dobrá znalost jednotlivých typů cenných papírů, jejich kladů a záporů.

Akcie

Akcie je cenný papír, který vydává akciová společnost. Existuje mnoho typů akcií, pro běžné investory jsou zajímavé hlavně ty, které jsou veřejně obchodovatelné na trhu cenných papírů (burze). Investoři při investování do akcií obvykle očekávají růst jejich tržní ceny, která je dána nabídkou a poptávkou na finančních trzích. Důležitý je také případný dividendový výnos, který lze vyplatit z dosaženého ročního čistého zisku (po zdanění), a o jehož výši rozhoduje valná hromada akcionářů společnosti.

Výraznou výhodou akcií je jejich likvidita – možnost cenné papíry rychle prodat a směnit je tak zpět na finanční hotovost. Investování do akcií může přinést vysoké výnosy, podmínkou je ale dobrá znalost trhu, která je pro investora často časově velmi náročná.

Shrnutí investice do akcií:

 • potenciálně vyšší výnosy
 • likvidita akcií (vypořádání trvá obvykle den)
 • vysoká volatilita (kolísání) hodnoty akcií
 • průběžné nároky kladené na investora (čas, znalosti, informovanost)
 • vhodný delší investiční horizont (mimo spekulace)

Podílové listy

Podílový list vydaný podílovým fondem je cenný papír, který dokládá podíl investora na majetku v podílovém fondu. Shromážděné peněžní prostředky od investorů jsou dále investovány v rámci předem stanovené strategie fondu. Oproti akcionářům u akciových společností nemají podílníci u podílových fondů přímý vliv na činnost fondu. Podílové listy nejsou obchodovány na burzách, jejich nákup a zpětný odkup probíhá přes fondem stanovené distribuční partnery. Ocenění portfolia podílového fondu probíhá obvykle jednou denně, podílové listy proto mají pouze cenu za den. Likvidita podílových listů je vzhledem k absenci veřejné obchodovatelnosti nižší.

Nejčastějším typem fondů, do kterých investují běžní investoři z řad občanů, jsou otevřené podílové fondy. Tyto fondy nemají limitovaný počet vydávaných podílových listů a investiční společnost má povinnost odkoupit od podílníka podílový list zpět, pokud o to podílník požádá. Cenu, za kterou se podílový list prodává a zpět vykupuje, stanovuje investiční společnost, a to podle férového ocenění majetku v podílovém fondu.

Existují i uzavřené podílové fondy, kdy investiční společnost nemá povinnost zpětného odkupu podílových listů. Uzavřené podílové fondy mají stanoven minimální počet podílových listů a dobu, po kterou budou podílové listy vydávány.

Shrnutí investice do podílových listů (otevřené podílové fondy):

 • profesionální správa majetku
 • vhodné i pro začínající investory
 • likvidita podílových listů (vypořádání trvá obvykle dny)
 • diverzifikace rizik
 • daňové zvýhodnění (po 3. roku osvobození od daně z kapitálových výnosů)
 • možné poplatky vzhledem ke správě (vstupní, výstupní, za správu)
 • výnos závisí na cenovém trendu podkladových cenných papírů v portfoliu

Investiční akcie

Investiční akcie je cenný papír vydávaný investičním fondem, např. akciovou společností s proměnným základním kapitálem (SICAV). S těmito akciemi je spojeno právo na jejich odkoupení na žádost jejich vlastníka na účet společnosti, nebo podfondu, k němuž byly vydány. Odkoupením investiční akcie zanikají.

Mezi oblíbené formy investice do investičních akcií patří v Evropě investice do speciálních fondů nemovitostí. Tato forma je nejvíce využívána v Německu. Nemovitostní fondy investují především do pozemků, komerčních i rezidenčních projektů či do podílů v nemovitostních společnostech. Část aktiv pak mají tyto fondy v likvidních aktivech (často hotovost na účtech v bankách).

Shrnutí investice do investičních akcií nemovitostních fondů:

 • profesionální správa majetku
 • likvidita investičních akcií (vypořádání trvá obvykle měsíc)
 • diverzifikace rizik v rámci portfolia
 • vhodný zajišťovací prvek portfolia (nekorelují s akciovými indexy)
 • daňové zvýhodnění (po 3. roku osvobození od daně z kapitálových výnosů)
 • poplatky vzhledem ke správě (vstupní, výstupní, za správu)
 • vhodný delší investiční

Dluhopisy

Dluhopis je cenný papír, který svému majiteli uděluje dvě zásadní práva: právo požadovat splacení dlužné částky ve jmenovitých hodnotách a právo na vyplacení stanovených výnosů za podmínek daných při vydání dluhopisu. Způsob, jakým se dojde k výši výnosu, je u dluhopisů stanoven předem. Vydávat dluhopisy může prakticky kdokoliv, v praxi jsou nejčastějšími emitenty státy, korporace a nadnárodní instituce.

Pokud je při vydání dluhopisů pevně stanovena výše úrokového výnosu, jde o tzv. fixní kupon. Pokud je naopak stanoven mechanismus pro určení výše úrokového výnosu, jde o dluhopis s plovoucím kuponem.

Dluhopisy mají nižší likviditu oproti akciím, tato nevýhoda je ale vyvážena velkou výhodou: předem známým výnosem. Některé korporátní dluhopisy nejsou na sekundárním trhu obchodovatelné, z pohledu investora tedy nejsou likvidní. U těchto dluhopisů se investor konečné výplaty financí (jistiny) dočká až k datu splatnosti; to se netýká výnosu z kupónů, které investor dostává průběžně podle plánu stanoveného emisními podmínkami.

Shrnutí investice do korporátních dluhopisů:

 • předem definovaný výnos
 • často průběžná výplata úrokových výnosů
 • nižší či velmi omezená likvidita dluhopisů
 • nároky kladené na investora (schopnost porozumět podnikání emitenta, schopnost vyhodnotit rizika)

Než začnete investovat…

Před samotnou realizací investice je třeba si sám se sebou vyříkat řadu otázek. Čím k sobě budete poctivější, tím lépe a s menšími problémy se vám pak bude žít v případě dočasných výkyvů hodnoty nakoupených cenných papírů.

Kolik peněz mohu investovat, aniž by to ohrozilo běžný chod mé domácnosti?
Jaké mi zůstanou rezervy pro případ neočekávaných výdajů (nová lednička, oprava auta)?
Jaké jsou moje budoucí výdaje, kterým se nevyhnu (nástup dítěte na střední školu, plánovaná operace a s ní související výpadek příjmů)?
Ohrozí moji životní úroveň dočasný pokles hodnoty cenných papírů (= doba, po kterou nebude výhodné papíry prodávat)?

Obecně pak platí pár věcí, které by měly být součástí vaší investiční strategie:

 • Diverzifikace portfolia: své peníze vložte do více typů investičních produktů. Volte investiční nástroje tak, aby se jejich kolísání vzájemně doplňovalo a rostla celková hodnota investicí.
 • Pragmatické rozhodování: držte se svých stanovených cílů a nepodléhejte náladám na trzích. Unáhlená rozhodnutí při nákupu i odprodeji investičních nástrojů nejsou na místě.
 • Pravidelné investování: pravidelné investice chrání před výkyvy na trzích. Začněte klidně i s malými částkami – časem se vám toto rozhodnutí bude jevit jako velmi správné.
 • Nepodceňujte rizika: seznamte se s veškerými dostupnými informacemi před realizací každé investice.
 • Likvidní rezerva: vždy si držte část majetku v rychle dostupných a bezpečných finančních produktech.
 • Investujte, nespekulujte: držte se osvědčené strategie „koupit a držet“.

Na závěr:

Kde hledat inspiraci? Podívejte se po svém okolí a určitě ji tam najdete.
Co skutečně potřebujete? Zdraví, potraviny, bydlení, energie. A protože chcete i své portfolio mít životaschopné, doplňte do něj tyto prvky také.