Dluhopisy - UNICAPITAL Invest IV a.s.

Přehled dostupných dluhopisů

Hlavní výhody

  • Úroková sazba sjednaná při emisi je fixní – po celou dobu životnosti dluhopisu se nemění. Proto si jeho výnos můžete snadno spočítat.
  • Korporátní dluhopisy poskytují vyšší zhodnocení. Emise jsou dostupné s úrokovou sazbou 6,0 %.
  • Na výplatu výnosů nemusíte čekat až do splatnosti dluhopisu, ale můžete se na ně těšit 2x ročně zpětně.

Měli byste vědět

  • Možnost prodeje dluhopisů před datem splatnosti za požadovanou cenu a v požadované době je velmi omezená.
  • Cena dluhopisu může stoupat i klesat podle ekonomických podmínek, úrokových sazeb a hospodářských výsledků emitenta.
  • Existuje riziko, že emitent nebude schopen plnit své závazky z dluhopisů. Investice do dluhopisu není pojištěna a klient může přijít o celou investici.

Rizika spojená s emitentem ze skupiny

Banka výslovně upozorňuje, že emitent je osobou se zvláštním vztahem k Bance ve smyslu příslušných ustanovení zák. č. 21/1992 Sb. o bankách. Banka dále upozorňuje, že spolu s emitentem jsou jako ovládané osoby součástí skupiny ovládané stejnou ovládající osobou prostřednictvím přímé či nepřímé účasti této osoby. Podrobnější informace o vztazích mezi ovládanými osobami a ovládající osobou jsou uvedeny ve výročních zprávách Banky dostupných v jejím sídle, na pobočkách a na internetové adrese Banky www.creditas.cz v sekci "O nás". Banka za účelem omezení rizika možného vzniku střetu zájmů v důsledku výše uvedeného zvláštního vztahu s emitentem přijala odpovídající opatření k prevenci, řízení a zamezení vzniku střetů zájmů.


Kalkulačka

Zadejte počet kusů

Počet ks celkem 0,00
Celková hodnota dluhopisů (nominální hodnota) 0,00
Roční výnos po zdanění 0,00
Celkem výnos po zdanění 0,00

Výpočet zahrnuje teoretickou srážkovou daň ve výši 15 %. Konkrétní výše srážkové daně však závisí na individuálních poměrech každého klienta a může se v čase měnit.

Prohlášení o závaznosti informací
Pokud není výslovně uvedeno jinak, všechny výpočty v kalkulačkách na webu Banky CREDITAS jsou pouze orientační a nejsou příslibem k uzavření smlouvy, nabídkou k jejímu uzavření, veřejnou nabídkou ani jakýmkoli jiným právním jednáním Banky CREDITAS, nehledě na jejich obsah nebo označení. Výpočty v kalkulačkách jsou proto zcela právně nezávazným informativním sdělením a Banka neručí za jejich správnost.


Jak získat dluhopis?

Na vybraných pobočkách

Máte-li zájem o další informace o dluhopisech, rádi vás obsloužíme na jedné z našich poboček. Tato služba je dostupná na všech pobočkách kromě Kladna.

Mapa poboček


Poplatky

Vše kolem dluhopisů Zdarma


Další podrobnosti

Důležitá informace

Investoři by se měli podrobně seznámit se základními prospekty a emisními dodatky dluhopisů, do kterých chtějí investovat. Tyto materiály jsou zpřístupněny na našich stránkách u každé emise a rovněž jsou k dispozici na webových stránkách jednotlivých emitentů.

Výplata úrokových výnosů

Úrokové výnosy jsou vypláceny dle podmínek emise. Nejčastěji bezhotovostně, a to dvakrát ročně zpětně – vždy podle data emise.

Propagační sdělení

Toto propagační sdělení bylo zpracováno společností Banka CREDITAS a.s. (dále jen "Banka") a nejedná se o veřejnou nabídku, nabídku k uzavření smlouvy ani výzvu k podávání nabídek. Informace obsažené v tomto propagačním sdělení nelze považovat za radu k jednotlivé investici a nejedná se o investiční doporučení ani investiční poradenství. S investičními nástroji jsou spojena různá investiční rizika, přičemž hodnota investice může kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Propagační sdělení má pouze informativní charakter a jeho účelem je poskytnout základní informace. V žádném případě nenahrazuje prospekt k investičnímu nástroji. Banka vyzývá investory, aby se důkladně seznámili se základním prospektem a emisním dodatkem emitenta, který je dostupný v elektronické podobě na www.creditas.cz a internetových stránkách emitenta www.unicapital.cz/pro-investory a v papírové podobě na pobočkách Banky nebo v sídle emitenta. Propagační sdělení nelze považovat ani za jakékoliv daňové či právní poradenství. Klient by měl případné otázky konzultovat se svým daňovým, právním nebo jiným poradcem a učinit vlastní informované rozhodnutí o své investici. Z informací uvedených v tomto propagačním sdělení není možné odvozovat žádná práva a povinnosti a Banka nepřebírá nad rámec stanovený právními předpisy odpovědnost za škodu způsobenou použitím tohoto propagačního sdělení nebo informací v něm obsažených. Banka neručí za úplnost a správnost uvedených informací.