Oznámení o přijetí usnesení valné hromady Banky CREDITAS

3. 6. 2021

Vážení akcionáři, na základě rozhodnutí Valné hromady ze dne 31. 5. 2021 tímto zveřejňujeme informaci o nuceném přechodu všech akcií vlastněných ostatními akcionáři na CREDITAS B.V.

S odkazem na shora uvedené vyzýváme všechny akcionáře Banky, aby pro účely výplaty Protiplnění sdělili prostřednictvím Banky bankovní účet, na který chtějí Protiplnění vyplatit, a to (i) osobně v sídle společnosti nebo na kterékoli pobočce Banky, (ii) písemně na adresu sídla společnosti Banky CREDITAS a.s., Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, přičemž v případě sdělení bankovního účtu písemnou formou musí být dokument opatřen úředně ověřeným podpisem akcionáře a musí z něj být patrné, že bankovní účet je sdělen za účelem výplaty Protiplnění. Lze použít vzorový formulář pro sdělení bankovního účtu, který naleznete zde.

V příloze tohoto oznámení naleznete důležité informace k rozhodnutí a vzorovou žádost o předání čísla účtu akcionáře.