Dluhopisy

REDSTONE INVEST a.s.

Emitent REDSTONE INVEST a.s. je dceřinou společností, jejímž úkolem je zajišťovat pro celou skupinu REDSTONE vydávání dluhopisů. Finanční prostředky získané z prodeje dluhopisů pak slouží jako jeden ze zdrojů financování developerských a investičních aktivit celé skupiny.

Dluhopisy

REDSTONE INVEST a.s.

Emitent REDSTONE INVEST a.s. je dceřinou společností jejíž úkolem je zajišťovat pro celou skupinu REDSTONE vydávání dluhopisů. Finanční prostředky získané z prodeje dluhopisů pak slouží jako jeden ze zdrojů financování developerských a investičních aktivit celé skupiny.

Investiční skupina REDSTONE

Skupina REDSTONE se zabývá developerskou a investiční činností. Od svého vzniku se zaměřuje na projekty s vyšší přidanou hodnotou, když současně je otevřena všem atraktivním výzvám. Specializací skupiny je průnik mezi investiční, developerskou a realitní činností.

Často kladené
dotazy (FAQ)

Co je to dluhopis?

Dluhový cenný papír, který vyjadřuje závazek emitenta (vydavatel dluhopisu) vůči věřiteli (investor). Dluhopisem se emitenti zavazují věřitelům ve stanoveném termínu (doba splatnosti) splatit stanovenou peněžitou částku (nominální hodnotu) dluhopisu a platit pravidelný úrok.

Dluhopisy mají podobu listinnou a zaknihovanou:

  • Listinné dluhopisy mají fyzickou podobu a investor jimi fyzicky disponuje. Skládají se z pláště a kupónového archu.

  • Zaknihované dluhopisy mají podobu záznamu a spolu se jménem jejich majitele jsou vedeny v registru cenných papírů.

Co znamenají pojmy spojené s dluhopisy? Nominální hodnota, emisní kurz, alikvotní úrokový výnos...

Sběrný dluhopis: Sběrný dluhopis je listinný dluhopis, který představuje souhrn jednotlivých dluhopisů dané emise, které jsou v rámci lhůty pro upisování, a případně dodatečné lhůty pro upisování, upsány v upisovací listině. Každý sběrný dluhopis je samostatnou emisí. Počet upsaných dluhopisů každého vlastníka představuje jeho podíl na sběrném dluhopisu. Osoby investující do sběrného dluhopisu se nestávají vlastníky sběrného dluhopisu jako takového, ale získávají vlastnické právo k odpovídajícím podílům na tomto cenném papíru. Fyzicky je sběrný dluhopis uložen v trezoru Banky.

Nominální (jmenovitá) hodnota dluhopisu: Jedná se o hodnotu, kterou si v emisních podmínkách určil emitent. Velmi často se jedná o částku 10.000 CZK, ale může být i desetkrát nižší nebo vyšší. Pokud si chceme koupit dluhopis za hodnotu uvedenou v emisních podmínkách, tak to lze realizovat pouze před datem emise dluhopisu.

Emisní kurz dluhopisu: Emisní kurz dluhopisů vydávaných k datu emise je roven 100 % jejich nominální hodnoty. Po datu emise je k emisnímu kurzu připočten odpovídající alikvotní výnos.

Alikvotní úrokový výnos (AUV): Úrok, který se nahromadil od data emise nebo výplaty posledního úroku po datum úpisu (koupi dluhopisu věřitelem). Zaplacením AUV si klient „kupuje“ nárok na výplatu celého výnosu včetně té části, na kterou by jinak nárok neměl, jelikož v době úročení ještě nebyl majitelem CP.

AUV je tedy částkou, která se při nákupu dluhopisu přičítá k jeho jmenovité hodnotě, aby věřiteli mohl v následujícím výplatním období přijít celý výnos. Pokud věřitel upíše dluhopis po datu emise, pak za něj zaplatí nominální hodnotu + patřičné AUV.

Úrok (kupón): Odměna od emitenta pro věřitele za vypůjčené peníze. Úrok je vyjádřen v procentech z nominální hodnoty. Je stanoven pevnou částkou, která je pravidelně vyplácena věřiteli, a to bez ohledu na vývoj ceny dluhopisu nebo úrokových sazeb (výjimkou jsou dluhopisy s pohyblivým kuponem, tzv. floatery). Úrok je věřiteli vyplácen většinou ročně nebo pololetně.

Jak je to s regulací dluhopisů ze strany České národní banky?

Ačkoliv ČNB schvaluje emitentovi prospekt dluhopisu, tak kontroluje pouze jeho formální náležitosti, ale už neposuzuje podnikatelský projekt. Nezkoumá, zda projekt, na který jsou peníze z emise dluhopisu určeny, dává ekonomický smysl a ani neprověřuje kredibilitu emitenta. Klient si tak o emitentovi dluhopisu musí informace zjistit sám.

Proč si korporace nepůjčí od banky, ale emituje na své aktivity/ rozvoj dluhopisy?

Prostřednictvím dluhopisů si společnosti mohou, za určitých podmínek, půjčovat za nižší úrokovou sazbu, než jakou by jim nabídla banka. Navíc je emise dluhopisů pro společnosti mnohem efektivnější a méně nákladný proces.

Mám záruku, že ke konci emise dostanu zpět jistinu i s úrokem?

Dluhopisy stejně jako jakýkoli jiný peněžitý dluh podléhají riziku nesplacení. Za určitých okolností může dojít k tomu, že Emitent nebude schopen vyplácet úroky z Dluhopisů či jejich jmenovitou hodnotu. Při případném odkupu Dluhopisů Emitentem na trhu může být cena uhrazená Vlastníkům dluhopisů za odkoupené Dluhopisy nižší než výše jejich původní investice, přičemž za určitých okolností může být taková hodnota i nulová.

Navíc dluhopisy nejsou ze zákona pojištěny.

Jak je to se zdaněním výnosů z dluhopisů?

Výnosy z dluhopisů podléhají srážkové dani, tj. klient obdrží již výnos očištěný od daně. Sazba daně je dle zákona různá pro různé typy subjektů (pohybuje se mezi 0 % - 35 %). V případě fyzických osob, daňových rezidentů ČR je stanovena ve výši 15 %.

U právnické osoby a fyzické osoby podnikatele je celý příjem součástí základu daně, a tedy si musí tyto osoby výnos zdanit samy.

V případě daňové rezidence mimo ČR a v případě, kdy se jedná o daňové rezidenty z jiného členského státu, než je Evropská unie nebo dalšího státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, nebo třetího státu, se kterým má ČR uzavřenu mezinárodní smlouvu upravující zamezení dvojímu zdanění všech druhů příjmů, může sazba daně dosahovat až 35 % dle zákona.

Pokud si tak klient bude nakupovat dluhopis s již naběhlým AUV, musí naběhlou část kuponové platby zaplatit prodávajícímu bez ohledu na srážkovou daň, neboť daňová povinnost vzniká až v okamžiku výplaty kuponu a sráží se sazbou, která platí pro držitele dluhopisu v okamžiku výplaty. Výše daně se pak odvíjí dle domicilu prodávajícího, a tedy v případě nedodržení časového testu a držby dluhopisu méně než tři roky, může kupující zaplatit daň v rozmezí od 15 do 35 %.

Kde naleznu konkrétní parametry dluhopisu?

Konkrétní informace a parametry nabízených dluhopisů jsou dostupné na webových stránkách banky pod záložkou Spoření a Investice. U jednotlivých konkrétních emisí dluhopisů jsou pak k dispozici Konečné podmínky společně s Prospektem dluhopisu.

Chci investovat do 
dluhopisů REDSTONE INVEST a.s.

Na stránce mám zájem se dozvíte bližší podrobnosti o tom, jak snadno začít investovat do dluhopisů REDSTONE INVEST a.s.


Zeptejte se nás

Napište nám na živý chat (ikona chatu na stránce vpravo dole), nebo nám zavolejte na bezplatnou telefonní linku Banky CREDITAS 800 888 009.

Propagační sdělení: Toto propagační sdělení bylo zpracováno společností Banka CREDITAS a.s. (dále jen "Banka") a nejedná se o veřejnou nabídku, nabídku k uzavření smlouvy ani výzvu k podávání nabídek. Informace obsažené v tomto propagačním sdělení nelze považovat za radu k jednotlivé investici a nejedná se o investiční doporučení ani investiční poradenství. S investičními nástroji jsou spojena různá investiční rizika, přičemž hodnota investice může kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Propagační sdělení má pouze informativní charakter a jeho účelem je poskytnout základní informace. V žádném případě nenahrazuje prospekt k investičnímu nástroji. Banka vyzývá investory, aby se důkladně seznámili se základním prospektem a konečnými podmínkami příslušné emise dluhopisů, které jsou dostupné v elektronické podobě na www.creditas.cz, internetových stránkách rsre.cz a v papírové podobě na pobočkách Banky nebo v sídle emitenta, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potencionální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do dluhopisů. Propagační sdělení nelze považovat ani za jakékoliv daňové či právní poradenství. Klient by měl případné otázky konzultovat se svým daňovým, právním nebo jiným poradcem a učinit vlastní informované rozhodnutí o své investici. Z informací uvedených v tomto propagačním sdělení není možné odvozovat žádná práva a povinnosti a Banka nepřebírá nad rámec stanovený právními předpisy odpovědnost za škodu způsobenou použitím tohoto propagačního sdělení nebo informací v něm obsažených. Banka neručí za úplnost a správnost uvedených informací.