Dluhopisy

UNICAPITAL Invest VIII a.s.

Emitent UNICAPITAL Invest VIII a.s. je společnost, která byla založena za účelem realizování dluhopisového programu a následného financování společností v investiční skupině UNICAPITAL.

Dluhopisy

UNICAPITAL Invest VIII a.s.

Emitent UNICAPITAL Invest VIII a.s. je společnost, která byla založena za účelem realizování dluhopisového programu a následného financování společností v investiční skupině CREDITAS.

Emitent ze skupiny CREDITAS

Společnosti UNICAPITAL působí zejména v oblastech nemovitostí a energetiky. UNICAPITAL je součástí české investiční skupiny CREDITAS, která se zaměřuje především na dlouhodobé investice v konzervativních odvětvích. Společnost byla založena v roce 2013 a je tak pevně spojena s počátkem formování skupiny CREDITAS.

Pro individuální i institucionální investory nabízí UNICAPITAL prostřednictvím svých dceřiných společností zajímavé příležitosti zhodnocení. UNICAPITAL již od svého vzniku v roce 2013 realizoval řadu úspěšných emisí cenných papírů, kterými zajišťuje efektivní financování svého dalšího rozvoje. 

Rizika spojená s emitentem skupiny

Banka výslovně upozorňuje, že emitent je osobou se zvláštním vztahem k Bance ve smyslu příslušných ustanovení zák. č. 21/1992 Sb. o bankách. Banka dále upozorňuje, že spolu s emitentem jsou jako ovládané osoby součástí skupiny ovládané stejnou ovládající osobou prostřednictvím přímé či nepřímé účasti této osoby. Podrobnější informace o vztazích mezi ovládanými osobami a ovládající osobou jsou uvedeny ve výročních zprávách Banky dostupných v jejím sídle, na pobočkách a na internetové adrese Banky www.creditas.cz v sekci Povinně uveřejňované informace. Banka za účelem omezení rizika možného vzniku střetu zájmů v důsledku výše uvedeného zvláštního vztahu s emitentem přijala odpovídající opatření k prevenci, řízení a zamezení vzniku střetů zájmů.

Výplata úrokových výnosů

Výplata probíhá vždy v souladu s Emisními podmínkami.

O splatnosti, jak úrokového výnosu (kuponu), tak i celé jmenovité hodnoty, je klient vždy dopředu informován „Oznámením o výplatě úrokového výnosu a splacení jmenovité hodnoty dluhopisu“, ve kterém banka uvede den výplaty výnosů. Pokud datum výplaty připadne na státní svátek nebo víkend - k finančnímu vypořádání dojde v souladu s Konvencí pracovního dne nejbližší následující pracovní den.

V den výplaty obdrží klient konfirmaci "Potvrzení výplaty kuponu" a "Potvrzení splatnosti jistiny". Úrokový výnos a celá jmenovitá hodnota dluhopisu je klientovi připsána na investiční účet klienta teprve po zpracování transakce bankou.

Často kladené
dotazy (FAQ)

Co je to dluhopis?

Dluhový cenný papír, který vyjadřuje závazek emitenta (vydavatel dluhopisu) vůči věřiteli (investor). Dluhopisem se emitenti zavazují věřitelům ve stanoveném termínu (doba splatnosti) splatit stanovenou peněžitou částku (nominální hodnotu) dluhopisu a platit pravidelný úrok (průběžně dle konečných podmínek emise či na konci období společně s jistinou).

Dluhopisy mají podobu listinnou a zaknihovanou:

  • Listinné dluhopisy mají fyzickou podobu a investor jimi fyzicky disponuje. Skládají se z pláště a kupónového archu.

  • Zaknihované dluhopisy mají podobu záznamu a spolu se jménem jejich majitele jsou vedeny v registru cenných papírů.

Co znamenají pojmy spojené s dluhopisy? Nominální hodnota, emisní kurz, alikvotní úrokový výnos...

Sběrný dluhopis: Sběrný dluhopis je listinný dluhopis, který představuje souhrn jednotlivých dluhopisů dané emise, které jsou v rámci lhůty pro upisování, a případně dodatečné lhůty pro upisování, upsány v upisovací listině. Každý sběrný dluhopis je samostatnou emisí. Počet upsaných dluhopisů každého vlastníka představuje jeho podíl na sběrném dluhopisu. Osoby investující do sběrného dluhopisu se nestávají vlastníky sběrného dluhopisu jako takového, ale získávají vlastnické právo k odpovídajícím podílům na tomto cenném papíru. Fyzicky je sběrný dluhopis uložen v trezoru Banky.

Nominální (jmenovitá) hodnota dluhopisu: Jedná se o hodnotu, kterou si v emisních podmínkách určil emitent. Velmi často se jedná o částku 100 000 Kč, ale může být i desetkrát nižší nebo vyšší. Pokud si chceme koupit dluhopis za hodnotu uvedenou v emisních podmínkách, tak to lze realizovat pouze před datem emise dluhopisu.

Emisní kurz dluhopisu: Emisní kurz dluhopisů vydávaných k datu emise je roven 100 % jejich nominální hodnoty. Po datu emise je k emisnímu kurzu připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos.

Alikvotní úrokový výnos (AUV): Úrok, který se nahromadil od data emise nebo výplaty posledního úroku po datum úpisu (koupi dluhopisu věřitelem). Zaplacením AUV si klient „kupuje“ nárok na výplatu celého výnosu včetně té části, na kterou by jinak nárok neměl, jelikož v době úročení ještě nebyl majitelem CP.

AUV je tedy částkou, která se při nákupu dluhopisu přičítá k jeho jmenovité hodnotě, aby věřiteli mohl v následujícím výplatním období přijít celý výnos. Pokud věřitel upíše dluhopis po datu emise, pak za něj zaplatí nominální hodnotu + patřičné AUV.

Úrok (kupón): Odměna od emitenta pro věřitele za vypůjčené peníze. Úrok je vyjádřen v procentech z nominální hodnoty. Je stanoven pevnou částkou, která je pravidelně vyplácena věřiteli, a to bez ohledu na vývoj ceny dluhopisu nebo úrokových sazeb (výjimkou jsou dluhopisy s pohyblivým kuponem, tzv. floatery). Úrok je věřiteli vyplácen většinou ročně nebo pololetně.

Jak je to s regulací dluhopisů ze strany České národní banky?

Ačkoliv ČNB schvaluje emitentovi prospekt dluhopisu, tak kontroluje pouze jeho formální náležitosti, ale už neposuzuje podnikatelský projekt. Nezkoumá, zda projekt, na který jsou peníze z emise dluhopisu určeny, dává ekonomický smysl a ani neprověřuje kredibilitu emitenta. Klient si tak o emitentovi dluhopisu musí informace zjistit sám.

Proč si korporace nepůjčí od banky, ale emituje na své aktivity/ rozvoj dluhopisy?

Prostřednictvím dluhopisů si společnosti mohou, za určitých podmínek, půjčovat za nižší úrokovou sazbu, než jakou by jim nabídla banka. Navíc je emise dluhopisů pro společnosti mnohem efektivnější a méně nákladný proces.

Mám záruku, že ke konci emise dostanu zpět jistinu i s úrokem?

Dluhopisy stejně jako jakýkoli jiný peněžitý dluh podléhají riziku nesplacení. Za určitých okolností může dojít k tomu, že Emitent nebude schopen vyplácet úroky z Dluhopisů či jejich jmenovitou hodnotu. Při případném odkupu Dluhopisů Emitentem na trhu může být cena uhrazená Vlastníkům dluhopisů za odkoupené Dluhopisy nižší než výše jejich původní investice, přičemž za určitých okolností může být taková hodnota i nulová.

Navíc dluhopisy nejsou ze zákona pojištěny.

Chci investovat do 
dluhopisů UNICAPITAL Invest VIII a.s.

Na stránce mám zájem se dozvíte bližší podrobnosti o tom, jak snadno začít investovat do dluhopisů UNICAPITAL Invest VIII a.s.


Zeptejte se nás

Napište nám na živý chat (ikona chatu na stránce vpravo dole), nebo nám zavolejte na bezplatnou telefonní linku Banky CREDITAS 800 888 009.

Propagační sdělení: Toto propagační sdělení bylo zpracováno společností Banka CREDITAS a.s. (dále jen "Banka") a nejedná se o veřejnou nabídku, nabídku k uzavření smlouvy ani výzvu k podávání nabídek. Informace obsažené v tomto propagačním sdělení nelze považovat za radu k jednotlivé investici a nejedná se o investiční doporučení ani investiční poradenství. S investičními nástroji jsou spojena různá investiční rizika, přičemž hodnota investice může kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Propagační sdělení má pouze informativní charakter a jeho účelem je poskytnout základní informace. V žádném případě nenahrazuje prospekt k investičnímu nástroji. Banka vyzývá investory, aby se důkladně seznámili se základním prospektem a konečnými podmínkami příslušné emise dluhopisů, které jsou dostupné v elektronické podobě na www.creditas.cz, internetových stránkách unicapital.cz a v papírové podobě na pobočkách Banky nebo v sídle emitenta, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potencionální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do dluhopisů. Propagační sdělení nelze považovat ani za jakékoliv daňové či právní poradenství. Klient by měl případné otázky konzultovat se svým daňovým, právním nebo jiným poradcem a učinit vlastní informované rozhodnutí o své investici. Z informací uvedených v tomto propagačním sdělení není možné odvozovat žádná práva a povinnosti a Banka nepřebírá nad rámec stanovený právními předpisy odpovědnost za škodu způsobenou použitím tohoto propagačního sdělení nebo informací v něm obsažených. Banka neručí za úplnost a správnost uvedených informací.