Obecně k investicím

Jaký je rozdíl mezi investováním a spořením?

Spořením rozumíme pravidelné ukládání peněz na bankovní účet či spořící vklad, kde jsou prakticky bez rizika úročeny předem známou úrokovou sazbou. 

Investování je naproti tomu ukládání peněz do takových aktiv, které s sebou nesou riziko ztráty hodnoty, ale výměnou za možnost vyššího výnosu.

Nejčastější typy cenných papírů?

Investice do cenných papírů je jedním z nejčastějších způsobů zhodnocení úspor. Na rozdíl od spoření je komplikovanější a může vyžadovat hlubší odborné znalosti. Naprostým základem je dobrá znalost jednotlivých typů cenných papírů, jejich kladů a záporů.

 • Akcie je cenný papír, který vydává akciová společnost. Existuje mnoho typů akcií, pro běžné investory jsou zajímavé hlavně ty, které jsou veřejně obchodovatelné na trhu cenných papírů (burze).

 • Podílový list vydaný podílovým fondem je cenný papír, který dokládá podíl investora na majetku v podílovém fondu. 

 • Investiční akcie je cenný papír vydávaný investičním fondem, např. akciovou společností s proměnným základním kapitálem (SICAV).

 • Dluhopis je cenný papír, který svému majiteli uděluje dvě zásadní práva: právo požadovat splacení dlužné částky ve jmenovitých hodnotách a právo na vyplacení stanovených výnosů za podmínek daných při vydání dluhopisu.

Co bych si měl/a zodpovědět než začnu investovat?

Před samotnou realizací investice je třeba si odpovědět na několik otázek. Čím k sobě budete poctivější, tím lépe a s menšími problémy se vám pak bude žít v případě dočasných výkyvů hodnoty nakoupených cenných papírů.

 • Kolik peněz mohu investovat, aniž by to ohrozilo běžný chod mé domácnosti?

 • Jaké jsou moje budoucí výdaje, kterým se nevyhnu (nástup dítěte na střední školu, plánovaná operace a s ní související výpadek příjmů)?

 • Jaké mi zůstanou rezervy pro případ neočekávaných výdajů (nová lednička, oprava auta)?

Jaké jsou obecně platné zásady pro investiční strategii?
 • Diverzifikace portfolia: Své peníze vložte do více typů investičních produktů. Snížíte tak investiční rizika a případná ekonomická krize by měla mít menší dopad na celkovou výnosnost.
   

 • Pragmatické rozhodování: Držte se svých stanovených cílů a nepodléhejte náladám na trzích. Unáhlená rozhodnutí při nákupu i odprodeji investičních nástrojů nejsou na místě.
   

 • Pravidelné investování: Pravidelné investice chrání před výkyvy na trzích. Začněte klidně i s malými částkami – časem se vám toto rozhodnutí bude jevit jako velmi správné.
   

 • Nepodceňujte rizika: Seznamte se s veškerými dostupnými informacemi před realizací každé investice.
   

 • Likvidní rezerva: Vždy si držte část majetku v rychle dostupných a bezpečných finančních produktech.
   

 • Investujte, nespekulujte: Držte se osvědčené strategie „koupit a držet“.

Proč je diverzifikace tak důležitá?

Protože když vložíte své peníze do různých investic, minimalizujete tak svá investiční rizika. V případě, že se jedné z vašich investic nedaří tak dobře a utrpí ztrátu, můžete tuto ztrátu kompenzovat svými ostatními investicemi, které vám vynesou kladný nebo mnohem vyšší výnos. Tímto způsobem můžete snížit ztráty ve svých investicích.

Pravidelné investování

Výhody pravidelného investování?
 • Výhoda rozložení v čase: V případě pravidelných investic hraje svou roli rozložení jednotlivých nákupů v čase a z toho plynoucí nejvýznamnější výhoda, kterou je potlačení rizika špatného načasování investice v případě kolísání trhů. Více...
   

 • I s nízkými částkami: Investování již od nízkých částek nezatěžuje váš rozpočet a v dlouhodobém horizontu přináší jedno z nejefektivnějších zhodnocení. Můžete začít s nižší částkou v řádech stovek korun měsíčně a postupně přidávat dle vašich možností.
   

 • Rizika investic: I když jsou některá rizika potlačená, tak i pravidelné investice s sebou nesou rizika stejně jako jakákoliv jiná investice. I zde platí, že hodnota investice může kolísat, návratnost investované částky není zaručena a minulé výnosy nejsou zárukou budoucích.

Pro koho je pravidelné investování?

Pro ty, kdo mají obavy investovat jednorázově vyšší částky či teprve začínají vytvářet rezervy, je pravidelné investování ideální volbou. V praxi se totiž ukazuje, že právě tato forma může v delším horizontu ochránit před rizikem krátkodobých poklesů hodnoty investice.

Průměrování nákupních cen při pravidelném investování?

Důležitou vlastností pravidelného investování je princip průměrování nákupních cen. Jde o to, že investujeme-li měsíčně stále stejnou částku, pokaždé za ni nakoupíme jiné množství cenných papírů a dlouhodobě dochází k průměrování nákupní ceny. Pokud hodnota cenného papíru poklesne, nakoupíme jich za stejnou částku více, což se nám zúročí ve chvíli, kdy hodnota investice opět vzroste.

Fondy

Otevřené podílové fondy?

Podílový list vydaný podílovým fondem je cenný papír, který dokládá podíl investora na majetku v podílovém fondu. Shromážděné peněžní prostředky od investorů jsou dále investovány v rámci předem stanovené strategie fondu. Oproti akcionářům u akciových společností nemají podílníci u podílových fondů přímý vliv na činnost fondu. Podílové listy nejsou obchodovány na burzách, jejich nákup a zpětný odkup probíhá přes fondem stanovené distribuční partnery. Ocenění portfolia podílového fondu probíhá obvykle jednou denně, podílové listy proto mají pouze cenu za den. Likvidita podílových listů je vzhledem k absenci veřejné obchodovatelnosti nižší.

Otevřené podílové fondy
Nejčastějším typem fondů, do kterých investují běžní investoři z řad občanů, jsou otevřené podílové fondy. Tyto fondy nemají limitovaný počet vydávaných podílových listů a investiční společnost má povinnost odkoupit od podílníka podílový list zpět, pokud o to podílník požádá. Cenu, za kterou se podílový list prodává a zpět vykupuje, stanovuje investiční společnost, a to podle férového ocenění majetku v podílovém fondu.

Uzavřené podílové fondy
Existují i uzavřené podílové fondy, kdy investiční společnost nemá povinnost zpětného odkupu podílových listů. Uzavřené podílové fondy mají stanoven minimální počet podílových listů a dobu, po kterou budou podílové listy vydávány.

Shrnutí investice do podílových listů (otevřených podílových fondů)?
 • profesionální správa majetku

 • vhodné i pro začínající investory

 • likvidita podílových listů (vypořádání trvá obvykle dny)

 • diverzifikace rizik

 • daňové zvýhodnění (po 3. roku osvobození od daně z kapitálových výnosů; platnost v ČR)

 • možné poplatky vzhledem ke správě (vstupní, výstupní, za správu)

 • výnos závisí na cenovém trendu podkladových cenných papírů v portfoliu

Rozdíl investiční akcie vs podílové listy?

Investiční akcie je cenný papír vydávaný investičním fondem, např. akciovou společností s proměnným základním kapitálem (SICAV). S těmito akciemi je spojeno právo na jejich odkoupení na žádost jejich vlastníka na účet společnosti, nebo podfondu, k němuž byly vydány. Odkoupením investiční akcie zanikají.

Mezi oblíbené formy investice do investičních akcií patří v Evropě investice do speciálních fondů nemovitostí. Tato forma je nejvíce využívána v Německu. Nemovitostní fondy investují především do pozemků, komerčních i rezidenčních projektů či do podílů v nemovitostních společnostech. Část aktiv pak mají tyto fondy v likvidních aktivech (často hotovost na účtech v bankách).

Podílový list vydaný podílovým fondem je cenný papír, který dokládá podíl investora na majetku v podílovém fondu. Shromážděné peněžní prostředky od investorů jsou dále investovány v rámci předem stanovené strategie fondu. Oproti akcionářům u akciových společností nemají podílníci u podílových fondů přímý vliv na činnost fondu. Podílové listy nejsou obchodovány na burzách, jejich nákup a zpětný odkup probíhá přes fondem stanovené distribuční partnery.

Nejčastějším typem fondů, do kterých investují běžní investoři z řad občanů, jsou otevřené podílové fondy. Cenu, za kterou se podílový list prodává a zpět vykupuje, stanovuje investiční společnost, a to podle férového ocenění majetku v podílovém fondu.

Shrnutí investice do investičních akcií?
 • profesionální správa majetku

 • likvidita investičních akcií (vypořádání trvá obvykle měsíc)

 • diverzifikace rizik v rámci portfolia

 • vhodný zajišťovací prvek portfolia (nekorelují s akciovými indexy)

 • daňové zvýhodnění (po 3. roku osvobození od daně z kapitálových výnosů; platnost v ČR)

 • poplatky vzhledem ke správě (vstupní, výstupní, za správu)

 • vhodný delší investiční horizont

Pro koho jsou určeny fondy kvalifikovaných investorů (FKI)?

Fondy kvalifikovaných investorů (FKI), jsou vhodné pro investory, kteří jsou ochotni podstoupit vyšší
míru rizika tak, aby dosáhli ve střednědobém až dlouhodobém horizontu odpovídajícího zhodnocení investovaných prostředků a mají odpovídající finanční zázemí a patřičné odborné znalosti a zkušenosti.

Obecná pravidla pro minimální vstupní investici:

 • alespoň ekvivalent 125 000 € a zároveň investor potvrdí, že si je vědom rizik spojených s investováním do tohoto fondu,

 • částka 1 000 000 Kč, pokud investice odpovídá investorovu finančnímu zázemí, cílům a odborným znalostem a zkušenostem.

Dluhopisy

Co je to dluhopis?

Dluhový cenný papír, který vyjadřuje závazek emitenta (vydavatel dluhopisu) vůči věřiteli (investor). Dluhopisem se emitenti zavazují věřitelům ve stanoveném termínu (doba splatnosti) splatit stanovenou peněžitou částku (nominální hodnotu) dluhopisu a platit pravidelný úrok (průběžně dle konečných podmínek emise či na konci období společně s jistinou).

Dluhopisy mají podobu listinnou a zaknihovanou:

 • Listinné dluhopisy mají fyzickou podobu a investor jimi fyzicky disponuje. Skládají se z pláště a kupónového archu.

 • Zaknihované dluhopisy mají podobu záznamu a spolu se jménem jejich majitele jsou vedeny v registru cenných papírů.

Co znamenají pojmy spojené s dluhopisy? Nominální hodnota, emisní kurz, alikvotní úrokový výnos...

Sběrný dluhopis: Sběrný dluhopis je listinný dluhopis, který představuje souhrn jednotlivých dluhopisů dané emise, které jsou v rámci lhůty pro upisování, a případně dodatečné lhůty pro upisování, upsány v upisovací listině. Každý sběrný dluhopis je samostatnou emisí. Počet upsaných dluhopisů každého vlastníka představuje jeho podíl na sběrném dluhopisu. Osoby investující do sběrného dluhopisu se nestávají vlastníky sběrného dluhopisu jako takového, ale získávají vlastnické právo k odpovídajícím podílům na tomto cenném papíru. Fyzicky je sběrný dluhopis uložen v trezoru Banky.

Nominální (jmenovitá) hodnota dluhopisu: Jedná se o hodnotu, kterou si v emisních podmínkách určil emitent. Velmi často se jedná o částku 10 000 CZK, ale může být i desetkrát nižší nebo vyšší. Pokud si chceme koupit dluhopis za hodnotu uvedenou v emisních podmínkách, tak to lze realizovat pouze před datem emise dluhopisu.

Emisní kurz dluhopisu: Emisní kurz dluhopisů vydávaných k datu emise je roven 100 % jejich nominální hodnoty. Po datu emise je k emisnímu kurzu připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos.

Alikvotní úrokový výnos (AUV): Úrok, který se nahromadil od data emise nebo výplaty posledního úroku po datum úpisu (koupi dluhopisu věřitelem). Zaplacením AUV si klient „kupuje“ nárok na výplatu celého výnosu včetně té části, na kterou by jinak nárok neměl, jelikož v době úročení ještě nebyl majitelem CP.

AUV je tedy částkou, která se při nákupu dluhopisu přičítá k jeho jmenovité hodnotě, aby věřiteli mohl v následujícím výplatním období přijít celý výnos. Pokud věřitel upíše dluhopis po datu emise, pak za něj zaplatí nominální hodnotu + patřičné AUV.

Úrok (kupón): Odměna od emitenta pro věřitele za vypůjčené peníze. Úrok je vyjádřen v procentech z nominální hodnoty. Je stanoven pevnou částkou, která je pravidelně vyplácena věřiteli, a to bez ohledu na vývoj ceny dluhopisu nebo úrokových sazeb (výjimkou jsou dluhopisy s pohyblivým kuponem, tzv. floatery). Úrok je věřiteli vyplácen většinou ročně nebo pololetně.

Jak je to s regulací dluhopisů ze strany České národní banky?

Ačkoliv ČNB schvaluje emitentovi prospekt dluhopisu, tak kontroluje pouze jeho formální náležitosti, ale už neposuzuje podnikatelský projekt. Nezkoumá, zda projekt, na který jsou peníze z emise dluhopisu určeny, dává ekonomický smysl a ani neprověřuje kredibilitu emitenta. Klient si tak o emitentovi dluhopisu musí informace zjistit sám.

Proč si korporace nepůjčí od banky, ale emituje na své aktivity/ rozvoj dluhopisy?

Prostřednictvím dluhopisů si společnosti mohou, za určitých podmínek, půjčovat za nižší úrokovou sazbu, než jakou by jim nabídla banka. Navíc je emise dluhopisů pro společnosti mnohem efektivnější a méně nákladný proces.

Mám záruku, že ke konci emise dostanu zpět jistinu i s úrokem?

Dluhopisy stejně jako jakýkoli jiný peněžitý dluh podléhají riziku nesplacení. Za určitých okolností může dojít k tomu, že Emitent nebude schopen vyplácet úroky z Dluhopisů či jejich jmenovitou hodnotu. Při případném odkupu Dluhopisů Emitentem na trhu může být cena uhrazená Vlastníkům dluhopisů za odkoupené Dluhopisy nižší než výše jejich původní investice, přičemž za určitých okolností může být taková hodnota i nulová.

Navíc dluhopisy nejsou ze zákona pojištěny.

Jak je to se zdaněním výnosů z dluhopisů?

Výnosy z dluhopisů podléhají srážkové dani, tj. klient obdrží již výnos očištěný od daně. Sazba daně je dle zákona různá pro různé typy subjektů (pohybuje se mezi 0 % - 35 %). V případě fyzických osob, daňových rezidentů ČR je stanovena ve výši 15 %.

U právnické osoby a fyzické osoby podnikatele je celý příjem součástí základu daně, a tedy si musí tyto osoby výnos zdanit samy.

Pokud si tak klient bude nakupovat dluhopis s již naběhlým AUV, musí naběhlou část kuponové platby zaplatit prodávajícímu bez ohledu na srážkovou daň, neboť daňová povinnost vzniká až v okamžiku výplaty kuponu a sráží se sazbou, která platí pro držitele dluhopisu v okamžiku výplaty. 

Online investování

Musím mít internetové bankovnictví Banky CREDITAS, abych mohl online investovat?

Ano, pro online investování s Bankou CREDITAS je nezbytné mít aktivované internetové bankovnictví.

Proč musím vyplňovat investiční dotazník?

Vyplnění investičního dotazníku je zákonem předepsaný povinný krok při vstupu do světa investic. Na základě vašich odpovědí banka zjistí, jaké znalosti a zkušenosti v oblasti investic máte, jaké jsou vaše cíle a potřeby, resp. které cenné papíry vám může nabídnout.

Budu platit Bance CREDITAS nějaké poplatky za vedení investičního účtu?

Ne, u Banky CREDITAS neplatíte žádné poplatky za vedení investičního účtu.

Musím mít aplikaci CREDITAS Invest App, abych mohl online investovat?

Používání aplikace CREDITAS Invest App je jednou z možností, jak můžete s Bankou CREDITAS investovat on-line. Další možností je využití internetového bankovnictví CREDITAS Banking.

Investiční aplikace

Jak si můžu mobilní aplikaci CREDITAS Invest App stáhnout?

Je dostupná pro platformu Android i iOS ve storech s mobilními aplikacemi. Stačí chytrý telefon nebo tablet a připojení k internetu.

Jak si aktivuji aplikaci?

Aktivaci mobilní aplikace provedete po přihlášení do internetového bankovnictví CREDITAS Banking v sekci Investice. V záložce Stáhnout mobilní aplikaci máte popsaný postup jak konkrétně realizovat aktivaci aplikace.

Kompletní návod na aktivaci CREDITAS Invest App

 1. Stáhněte si aplikaci CREDITAS Invest App do svého telefonu. Je dostupná pro platformu Android i iOS.

 2. Otevřete investiční aplikaci ve svém telefonu a zvolte Skenovat QR kód.

 3. V internetovém bankovnictví v sekci Investice klikněte na „Stáhnout mobilní aplikaci“  Na obrazovce počítače se zobrazí QR kód, který naskenujete telefonem.

 4. Autorizujte aplikaci pomocí kódu z SMS.

 5. Dokončete aktivaci nastavením PIN a biometriky, které budete používat pro následující přihlášení do aplikace.

Je možné se do CREDITAS Invest App přihlásit pomocí funkce rozpoznání obličeje?

Ano, ale platí to pouze pro novější telefony se systémem iOS nebo Android, které funkcí Face ID disponují. Abyste mohli přihlašování Face ID používat, je nutné mít tuto funkci nastavenou ve vašem telefonu a zároveň zapnutou v nastavení CREDITAS Invest App.

Jakým způsobem změním přihlašovací PIN do aplikace?

Pro změnu PINU stačí jednoduše odstranit a následně znovu nainstalovat aplikaci CREDITAS Invest App. Aplikaci si znovu aktivujte přes internetové bankovnictví (záložka Investice).

Co když se zapomenu odhlásit?

Nemusíte se bát, že by se do aplikace někdo dostal. Pokud se neodhlásíte nebo aplikaci nevěnujete pozornost dojde k automatickému odhlášení.

Mohu CREDITAS Invest App používat z více zařízení?

Ano. Lze se přihlásit z jakéhokoliv mobilního zařízení splňujícího požadavky na minimální nastavení.

Staňte se naším
klientem

Zaregistrujte se a získáte přístup do online bankovnictví. V něm poté můžete dokončit plnou registraci a zakládat naše produkty.
Online, rychle a kdykoli.

Zeptejte se nás

Napište nám na živý chat (ikona chatu na stránce vpravo dole), nebo nám zavolejte na bezplatnou telefonní linku Banky CREDITAS 800 888 009.