Ochrana osobních údajů – Creditas Mobile Banking

Vážení klienti, jako banka víme, jak důležité je dbát na bezpečnost informací. K vašim údajům se chováme zodpovědně a nakládáme s nimi v souladu s nařízením GDPR neboli Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které má za cíl co nejvíce zvýšit ochranu osobních údajů fyzických osob. Najdete zde přehled o tom, jak osobní údaje v mobilní aplikaci Creditas Banking Mobile zpracováváme nebo sdílíme se třetí stranou a z jakých důvodů.

1) Data, která sdílíme se třetími stranami

 • GPS poloha

 • ID zařízení nebo jiná ID

 • Interakce s aplikací

 • Protokoly selhání

Proč tyto data sdílíme?

Mobilní aplikace sdílí:

 • data o GPS poloze, o ID zařízení nebo jiná ID a o interakcí s aplikací s třetí stranou z důvodu prevence zneužití platebních prostředků a ochrany před malwerem. V rámci prevence zajišťuje Banka nepřetržitou ochranu bankovní aplikace před neautorizovaným přístupem a monitoruje známky nestandardního chování, sekvence rizikových úkonů či možné napadení malwarem. Za tímto účelem zpracovává Banka i údaje o Klientově zařízení (zejm. IP adresa, typ a model zařízení, jazyk, časové pásmo, operační systém, informace o aplikacích, verze operačního systému, aktivace zámku telefonu, geolokační údaje) a údaje o Klientově obvyklém způsobu užívání tohoto zařízení.

 • Informace o selhání z aplikace, jakými jsou počet selhání aplikace v zařízení nebo další informace vztahující se k selhání pro účely analytiky a opravy chyb.

2) Data, která shromažďujeme

a) Osobní údaje

 • ID uživatele

 • E-mailová adresa

 • Telefonní číslo

 • Adresa

 • Jiné údaje

Proč tyto data shromažďujeme?

Tyto údaje je nutné shromažďovat:

 • pro zasílání marketingových sdělení – push oznámení;

 • pro komunikaci s námi – push oznámení o nových funkcích aplikace

 • pro správnou funkčnost mobilní aplikace nebo z důvodu prevence zneužití platebních prostředků a ochrany před malwerem.

b) Finanční údaje

 • Platební údaje uživatele

 • Historie nákupů

 • Kreditní skóre

 • Jiné finanční údaje

Proč tyto data shromažďujeme?

Tyto údaje je nutné shromažďovat:

 • pro správnou funkčnost mobilní aplikace;

 • k prevenci podvodů, zabezpečení a zajištění souladu s právními předpisy.

c) Fotky a videa (Photos and video) - volitelné se souhlasem uživatele

Aplikace může se svolením uživatele může získat přistup k databázi fotek v zařízení za účelem uložení profilového obrázku, tzv. nastavení avataru v aplikaci. Za fotky nepovažujeme QR kódy, které jsou nositelem finančních údajů pro transakci.

d) Kontakty (Contact list) – volitelné se souhlasem uživatele

Aplikace může se svolením uživatele získat přístup ke kontaktům ze zařízení uživatele za účelem získaní údajů kontaktů jako jsou jméno/název společnosti, email, telefonní číslo a fotografie kontaktu. Tyto údaje slouží pouze pro potřeby využívání služby Platba na kontakt. 


Více informací o ochraně osobních údajů naleznete na našich webových stránkách v sekci Osobní údaje.
Pokud vás zajímají další podrobnosti, můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, který se vám rád bude věnovat. Kontaktní adresa: [email protected]


Privacy Policy - Creditas Mobile Banking

Dear customers, as a bank we know how important it is to keep your information secure. We treat your data responsibly and handle it in accordance with the GDPR, or General Data Protection Regulation, which aims to maximise the protection of individuals' personal data. Here you will find an overview of how we process or share personal data in the Creditas Banking Mobile App with third parties and for what reasons.

1) Data we share with third parties

 • GPS location

 • Device ID or other ID

 • Interactions with the app

 • Failure logs

Why do we share this data?

Mobile apps share :

 • GPS location data, device ID or other IDs, and app interactions with third parties to prevent payment misuse and protect against malware. As part of prevention, the Bank provides continuous protection of the banking application from unauthorized access and monitors for signs of non-standard behaviour, sequences of risky actions or possible malware infections. For this purpose, the Bank also processes data about the Customer's device (esp. IP address, device type and model, language, time zone, operating system, application information, operating system version, phone lock activation, geolocation data) and data on the Client's usual way of using the device.

 • Application failure information, such as the number of application failures on the device or other failure-related information for analytics and error correction purposes.

2) Data we collect

a) Personal data

 • User ID

 • Email address

 • Telephone number

 • Address

 • Other data

Why do we collect this data?

It is necessary to collect this data:

 • to send marketing communications - push notifications;

 • to communicate with us - push notifications about new app features

 • for the correct functionality of the mobile app or to prevent misuse of payment means and to protect against malware.

b) Financial data

 • User's payment details

 • Purchase history

 • Credit score

 • Other financial data

Why do we collect this data?

It is necessary to collect this data:

 • For the proper functionality of the mobile app;

 • For fraud prevention, security and regulatory compliance.

c) Photos and video - optional with user consent

With the user's permission, the app can access the database of photos on the device in order to store a profile picture, called an avatar setting in the app. We do not consider photos to be QR codes, which carry financial data for the transaction.

d) Contacts (Contact list) - optional with the user's consent

With the user's permission, the app may access contacts from the user's device to obtain contact information such as the contact's name/company name, email, phone number and photo. This information is for the sole purpose of using the Platba na kontakt service.

For more information, please visit the Personal Information section of our website.
If you are interested in further details, you can contact our Data Protection Officer who will be happy to discuss this with you. Contact address: [email protected]