Dluhopisy

Nabízíme korporátní dluhopisy emitentů, kteří jsou součástí významných českých investičních skupin. Ty investují do stabilních sektorů v rámci České republiky, ať už jde o energetiku, development nebo nemovitosti.

Dluhopisy

Nabízíme korporátní dluhopisy emitentů, kteří jsou součástí významných českých investičních skupin. Ty investují do stabilních sektorů v rámci České republiky, ať už jde o energetiku, development nebo nemovitosti.

Dluhopisy
UNICAPITAL Invest IX

Dceřiná společnost z investiční skupiny UNICAPITAL emitovala dluhopisy pro financování akvizic v energetice a realitách.

Dluhopisy
REDSTONE INVEST

Emise dluhopisů ze skupiny REDSTONE slouží pro financování developerské činnosti.

Ukončené úpisy dluhopisů

Často kladené
dotazy (FAQ)

Co je to dluhopis?

Dluhový cenný papír, který vyjadřuje závazek emitenta (vydavatel dluhopisu) vůči věřiteli (investor). Dluhopisem se emitenti zavazují věřitelům ve stanoveném termínu (doba splatnosti) splatit stanovenou peněžitou částku (nominální hodnotu) dluhopisu a platit pravidelný úrok (průběžně dle konečných podmínek emise či na konci období společně s jistinou).

Dluhopisy mají podobu listinnou a zaknihovanou:

  • Listinné dluhopisy mají fyzickou podobu a investor jimi fyzicky disponuje. Skládají se z pláště a kupónového archu.

  • Zaknihované dluhopisy mají podobu záznamu a spolu se jménem jejich majitele jsou vedeny v registru cenných papírů.

Co znamenají pojmy spojené s dluhopisy? Nominální hodnota, emisní kurz, alikvotní úrokový výnos...

Sběrný dluhopis: Sběrný dluhopis je listinný dluhopis, který představuje souhrn jednotlivých dluhopisů dané emise, které jsou v rámci lhůty pro upisování, a případně dodatečné lhůty pro upisování, upsány v upisovací listině. Každý sběrný dluhopis je samostatnou emisí. Počet upsaných dluhopisů každého vlastníka představuje jeho podíl na sběrném dluhopisu. Osoby investující do sběrného dluhopisu se nestávají vlastníky sběrného dluhopisu jako takového, ale získávají vlastnické právo k odpovídajícím podílům na tomto cenném papíru. Fyzicky je sběrný dluhopis uložen v trezoru Banky.

Nominální (jmenovitá) hodnota dluhopisu: Jedná se o hodnotu, kterou si v emisních podmínkách určil emitent. Velmi často se jedná o částku 10 000 CZK, ale může být i desetkrát nižší nebo vyšší. Pokud si chceme koupit dluhopis za hodnotu uvedenou v emisních podmínkách, tak to lze realizovat pouze před datem emise dluhopisu.

Emisní kurz dluhopisu: Emisní kurz dluhopisů vydávaných k datu emise je roven 100 % jejich nominální hodnoty. Po datu emise je k emisnímu kurzu připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos.

Alikvotní úrokový výnos (AUV): Úrok, který se nahromadil od data emise nebo výplaty posledního úroku po datum úpisu (koupi dluhopisu věřitelem). Zaplacením AUV si klient „kupuje“ nárok na výplatu celého výnosu včetně té části, na kterou by jinak nárok neměl, jelikož v době úročení ještě nebyl majitelem CP.

AUV je tedy částkou, která se při nákupu dluhopisu přičítá k jeho jmenovité hodnotě, aby věřiteli mohl v následujícím výplatním období přijít celý výnos. Pokud věřitel upíše dluhopis po datu emise, pak za něj zaplatí nominální hodnotu + patřičné AUV.

Úrok (kupón): Odměna od emitenta pro věřitele za vypůjčené peníze. Úrok je vyjádřen v procentech z nominální hodnoty. Je stanoven pevnou částkou, která je pravidelně vyplácena věřiteli, a to bez ohledu na vývoj ceny dluhopisu nebo úrokových sazeb (výjimkou jsou dluhopisy s pohyblivým kuponem, tzv. floatery). Úrok je věřiteli vyplácen většinou ročně nebo pololetně.

Jak je to s regulací dluhopisů ze strany České národní banky?

Ačkoliv ČNB schvaluje emitentovi prospekt dluhopisu, tak kontroluje pouze jeho formální náležitosti, ale už neposuzuje podnikatelský projekt. Nezkoumá, zda projekt, na který jsou peníze z emise dluhopisu určeny, dává ekonomický smysl a ani neprověřuje kredibilitu emitenta. Klient si tak o emitentovi dluhopisu musí informace zjistit sám.

Proč si korporace nepůjčí od banky, ale emituje na své aktivity/ rozvoj dluhopisy?

Prostřednictvím dluhopisů si společnosti mohou, za určitých podmínek, půjčovat za nižší úrokovou sazbu, než jakou by jim nabídla banka. Navíc je emise dluhopisů pro společnosti mnohem efektivnější a méně nákladný proces.

Mám záruku, že ke konci emise dostanu zpět jistinu i s úrokem?

Dluhopisy stejně jako jakýkoli jiný peněžitý dluh podléhají riziku nesplacení. Za určitých okolností může dojít k tomu, že Emitent nebude schopen vyplácet úroky z Dluhopisů či jejich jmenovitou hodnotu. Při případném odkupu Dluhopisů Emitentem na trhu může být cena uhrazená Vlastníkům dluhopisů za odkoupené Dluhopisy nižší než výše jejich původní investice, přičemž za určitých okolností může být taková hodnota i nulová.

Navíc dluhopisy nejsou ze zákona pojištěny.

Jak je to se zdaněním výnosů z dluhopisů?

Výnosy z dluhopisů podléhají srážkové dani, tj. klient obdrží již výnos očištěný od daně. Sazba daně je dle zákona různá pro různé typy subjektů (pohybuje se mezi 0 % - 35 %). V případě fyzických osob, daňových rezidentů ČR je stanovena ve výši 15 %.

U právnické osoby a fyzické osoby podnikatele je celý příjem součástí základu daně, a tedy si musí tyto osoby výnos zdanit samy.

Pokud si tak klient bude nakupovat dluhopis s již naběhlým AUV, musí naběhlou část kuponové platby zaplatit prodávajícímu bez ohledu na srážkovou daň, neboť daňová povinnost vzniká až v okamžiku výplaty kuponu a sráží se sazbou, která platí pro držitele dluhopisu v okamžiku výplaty. 

Investice do dluhopisů

Bankou nabízené korporátní dluhopisy mají nižší likviditu než jiné cenné papíry. Námi nabízené dluhopisy mají úrokový výnos, který je vyplácen dle podmínek emise. Nejčastěji bezhotovostně na účet investora, a to jednou či dvakrát ročně zpětně – vždy podle jednotlivých emisí. Možnost prodeje dluhopisů před datem splatnosti za požadovanou cenu a v požadované době je velmi omezená.

Zeptejte se nás

Napište nám na živý chat (ikona chatu na stránce vpravo dole), nebo nám zavolejte na bezplatnou telefonní linku Banky CREDITAS 800 888 009.

Propagační sdělení: Toto propagační sdělení zpracovala Banka CREDITAS a.s. a nejedná se o veřejnou nabídku, nabídku k uzavření smlouvy ani výzvu k podávání nabídek. Informace v tomto sdělení nelze považovat za radu k jednotlivé investici a nejedná se o investiční doporučení ani investiční poradenství. S investičními nástroji jsou spojena různá investiční rizika, hodnota investice může kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích. Propagační sdělení má pouze informativní charakter. V žádném případě nenahrazuje prospekt k investičnímu nástroji. Banka vyzývá investory, aby podrobně seznámili se základními prospekty a konečnými podmínkami emise dluhopisů, do kterých chtějí investovat, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potencionální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do dluhopisů.