ALISOL podfond

ALISOL SICAV, a.s., ALISOL podfond je fondem kvalifikovaných investorů zaměřeným na realizaci investic do výroby energie z obnovitelných zdrojů, přesněji do fotovoltaických elektráren.

Prioritní investiční akcie, ALISOL podfond


Aktuální hodnota cenného papíru

k datu 29. 2. 2024

1,0940 Kč

Kumulativní výkonnost

k datu 29. 2. 2024

1 měsíc 0,51 %
3 měsíce 1,55 %
6 měsíců 3,33 %
1 rok 9,40 %
od vzniku 9,40 %
Zobrazit
Graf

Upozornění: Hodnota NAV byla schválena depozitářem fondu, společností Československá obchodní banka, a.s., a v souladu se statutem fondu zveřejněna na stránkách fondu www.deltais.cz. Výkonnost je uváděna v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.

Třída:

prioritní investiční akcie, ALISOL podfond

ISIN investičních akcií:

CZ0008049772

Zhodnocení:

průměrný měsíční PRIBOR + 2 % p.a. (min. 5,5 % p.a.)*

Minimální objem investice:

první nákup akcií od 1 000 000 Kč; druhý a další nákup akcií od 100 000 Kč

Minimální objem odkupu:

100 000 Kč

Vstupní poplatek:

od 0 % do 3,0 % z hodnoty vydávaných investičních akcií dle smlouvy o úpisu

Výstupní poplatek:

3,0 % před uplynutím 1 roku od úpisu; 2,0 % před uplynutím 2 let od úpisu; 1,0 % před uplynutím 3 let od úpisu; 0 % po uplynutí 3 let od od uskutečnění investice

* Pokud podfond dosahuje kladné výkonnosti portfolia, podílejí se investoři Prioritních investičních akcií na výnosu přednostně, a to buď do dosažení minimálního zhodnocení 5,5 % p.a., nebo zhodnocení ve výši měsíčního průměru ročního PRIBORu navýšeného o 2 % p.a., je-li tato hodnota vyšší. Jestliže portfolio podfondu dosáhne ztráty, je tato ztráta alokována na vrub hodnoty Výkonnostních investičních akcií až do výše jejich fondového kapitálu a následně na vrub Prioritních investičních akcií.


Rizika investování do investičních akcií ALISOL podfond

Investice s sebou nese rizika. Hodnota investice může v průběhu času kolísat (klesat i stoupat) a návratnost investované částky není zaručena. Věnujte prosím zvýšenou pozornost popisu rizik ve statutu fondu, dodatku ke statutu příslušného podfondu a sdělení klíčových informací (KID). Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Investice nemusí být vhodná pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 5 let.

Strategie, cíle a investice


ALISOL SICAV, a.s., ALISOL podfond je fondem kvalifikovaných investorů zaměřeným na realizaci investic do výroby energie z obnovitelných zdrojů, přesněji do fotovoltaických elektráren.


Akvizice podfondu

Při založení podfondu do něj byla vložena aktiva v podobě pěti fotovoltaických elektráren, přičemž čtyři z nich se nachází v Bulharsku a jedna v Česku.

V Bulharsku je a v budoucnu má být fotovoltaika klíčovou oblastí v rámci obnovitelných zdrojů energie. Slunce se tam totiž jako přirozený zdroj energie přímo nabízí: na metr čtvereční dopadne až 1 533 kWh za rok, tedy 4,2 kWh za den.

Bulharské projekty mají každoročně novou smlouvu na výkup elektřiny za kontrahovanou tržní cenu. Zbytek do preferenční ceny pak dorovná smlouva o kompenzacích s Fondem bezpečnosti energetické soustavy. Tato garance je v Bulharsku nastavená na 20 let od uvedení fotovoltaické elektrárny do provozu.

Česká republika v říjnu 2023 schválila energeticko-klimatický plán se závazkem splnit do roku 2030 30% podíl energie z obnovitelných zdrojů (OZE) na spotřebě elektřiny. Výše tohoto závazku pravděpodobně dále poroste v souvislosti s právě probíhající aktualizací celoevropských cílů do roku 2050.

Jelikož mezi klíčové faktory, které významně ovlivňují finanční návratnost FVE, patří jak technologická omezení, tak i fakt, že v Česku dopadne na metr čtvereční jen 950 až 1 100 kWh energie za rok, bylo nutné i u nás přistoupit k určité formě dotací. Stát se tak zavázal k vyplácení provozní podpory po dobu 20 let od uvedení FVE do provozu.

Struktura majetku
v % k 29. 2. 2024

Graf

FVE Bulharsko

Instalovaný výkon10,520 MW
LokaceBG, 4 lokace
Vyrobené elektřiny za rok 202214 996 MWh
Vznik a schválení do provozu2012


Fotovoltaické elektrárny v Bulharsku: FVE Solar-Haskovo, FVE Slantze, FVE Svetlina a FVE Panchevo.

FVE Česko

Instalovaný výkon1,119 MW
LokaceCZ, Bojkovice
Vyrobené elektřiny za rok 20221 229 MWh
Vznik a schválení do provozu2010


Fotovoltaická elektrárna FVE Bojkovice.

Název podfondu:

ALISOL podfond

Měna:

Typ fondu:

fond kvalifikovaných investorů

Auditor:

PKF APOGEO Audit, s.r.o.

Investiční horizont:

min. 5 let 

Depozitář:

Československá obchodní banka, a. s.

Datum založení:

15. 12. 2022

Distributor:

Banka CREDITAS a.s.

Cenný papír:

Investiční akcie 

Obhospodařovatel:

DELTA Investiční společnost, a.s.

Fond:

ALISOL SICAV, a.s.

Administrátor:

DELTA Investiční společnost, a.s.

Důležité upozornění

Toto propagační sdělení bylo zpracováno společností Banka CREDITAS a.s. (dále jen "Banka") a nejedná se o veřejnou nabídku, nabídku k uzavření smlouvy ani výzvu k podávání nabídek. Informace v tomto sdělení mají pouze informativní charakter a obsahují pouze základní přehled, jejich účelem není nahradit statut. Informace v tomto sdělení nelze považovat za radu k jednotlivé investici a nejedná se o investiční doporučení ani investiční poradenství. Potencionální investoři by měli zvážit rizika vyplývající z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedena v jejich příslušném dodatku ke statutu Fondu, která se odráží zejména v doporučeném investičním horizontu, jakož i poplatcích a nákladech příslušného fondu. Toto sdělení bylo připraveno s náležitou pečlivostí a pozorností, Banka však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací uvedených v tomto sdělení není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti.

Banka vyzývá investory, aby se důkladně seznámili se statutem fondu, dodatkem ke statutu příslušného podfondu a se sdělením klíčových informací (KID), které jsou dostupné v českém jazyce na www.deltais.cz, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do příslušného investičního nástroje. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti DELTA Investiční společnost, a.s., Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8. Další důležité informace pro investory na: www.deltais.cz

DELTA Investiční společnost, a.s. získala rozhodnutím České národní banky č.j. 2014/016410/CNB/570, Sp/2013/526/571, ze dne 11. 7. 2014, které nabylo právní moci dne 16. 7. 2014, oprávnění provádět obhospodařování a administraci fondů kvalifikovaných investorů.

Chci investovat do 
ALISOL podfond

Veškerý servis ohledně ALISOL SICAV, a.s., ALISOL podfond poskytuje tým prémiových bankéřů. Chcete-li si sjednat schůzku či se dozvědět více informací, kontaktujte přímo prémiového bankéře.

Zeptejte se nás

Napište nám na živý chat (ikona chatu na stránce vpravo dole), nebo nám na sebe zanechte telefonní číslo. Brzy se vám ozveme, poradíme a zodpovíme veškeré vaše dotazy.

Za účelem zodpovězení Vašeho dotazu bude společnost Banka CREDITAS a.s., jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Bližší informace zde.