CREDITAS OPPORTUNITY

CREDITAS OPPORTUNITY SICAV a.s., I. podfond je fondem kvalifikovaných investorů zaměřeným na investice do cenných papírů, účastí v kapitálových obchodních společnostech a poskytování zajištěných i nezajištěných úvěrů a zápůjček.

PIA CZK


Aktuální hodnota cenného papíru

k datu 30. 4. 2024

1,0134 Kč

Kumulativní výkonnost

k datu 30. 4. 2024

1 měsíc 1,34 %
3 měsíce
6 měsíců
1 rok
od vzniku 1,34 %
Zobrazit
Graf

Upozornění: Hodnota NAV byla schválena depozitářem fondu, společností Československá obchodní banka, a.s., a v souladu se statutem fondu zveřejněna na stránkách fondu www.amista.cz, resp. prostřednictvím Klientského vstupu. Výkonnost je uváděna v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.

Třída:

PIA CZK

ISIN investičních akcií:

CZ0008051638

Zhodnocení:

minimálně 1Y PRIBOR + 3 % p.a. a maximálně 1Y PRIBOR + 5 % p.a.*

Minimální objem investice:

první nákup akcií od 1 000 000 Kč; druhý a další nákup akcií od 100 000 Kč

Minimální objem odkupu:

100 000 Kč

Vstupní poplatek:

0 %

Výstupní poplatek:

0 %

* Redistribuce fondového kapitálu mezi třídami PIA CZK a HIA CZK dle odst. 12.3.2 Statutu podfondu tak, aby výnos třídy PIA CZK byl minimálně 1Y PRIBOR k 30. 11. předcházejícího roku + 3 % p.a. a maximálně 1Y PRIBOR + 5 % p.a.


Rizika investování do investičních akcií CREDITAS OPPORTUNITY SICAV a.s., I. podfond

Investice s sebou nese rizika. Hodnota investice může v průběhu času kolísat (klesat i stoupat) a návratnost investované částky není zaručena. Věnujte prosím zvýšenou pozornost popisu rizik ve statutu fondu, dodatku ke statutu příslušného podfondu a sdělení klíčových informací (KID). Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Investice nemusí být vhodná pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 3 roky.

Strategie, cíle a investice


CREDITAS OPPORTUNITY SICAV a.s., I. podfond je fondem kvalifikovaných investorů zaměřeným na investice do cenných papírů, účastí v kapitálových obchodních společnostech a poskytování zajištěných i nezajištěných úvěrů a zápůjček.

Investiční strategie má specifické zaměření na aktiva na území Evropské Unie. Většina investic bude realizována v CZK, EUR, nebo USD. Účasti v kapitálových společnostech se budou týkat převážně obchodních společností zřízených a existujících podle práva České republiky nebo jiných států Evropské Unie a Evropského hospodářského prostoru.

Investice budou z části směřovat i do korporátních dluhopisů emitentů, kteří jsou součástí významných českých investičních skupin. Důraz bude na emitenty, kteří investují do stabilních sektorů v rámci České republiky, ať už jde o energetiku, development nebo nemovitosti. Součástí portfolia podfondu budou i investiční cenné papíry ze skupiny CREDITAS.

Struktura majetku
v % k 30. 4. 2024

Graf

Název podfondu:

CREDITAS OPPORTUNITY SICAV a.s., I. podfond

Typ fondu:

fond kvalifikovaných investorů

Investiční horizont:

min. 3 roky

Datum založení:

22. 3. 2023

Cenný papír:

investiční akcie 

Obhospodařovatel:

AMISTA investiční společnost, a.s.

Měna:

Kč 

Auditor:

AUDIT ONE s.r.o.

Depozitář:

Československá obchodní banka, a. s.

Distributor:

Banka CREDITAS a.s.

Fond:

CREDITAS OPPORTUNITY SICAV a.s.

Administrátor:

AMISTA investiční společnost, a.s.

Základní dokumenty


Informační materiály

Další dokumenty naleznete na webu creditasfondy.cz.

Důležité upozornění

Toto propagační sdělení bylo zpracováno společností Banka CREDITAS a.s. (dále jen "Banka") a nejedná se o veřejnou nabídku, nabídku k uzavření smlouvy ani výzvu k podávání nabídek. Informace v tomto sdělení mají pouze informativní charakter a obsahují pouze základní přehled, jejich účelem není nahradit statut. Informace v tomto sdělení nelze považovat za radu k jednotlivé investici a nejedná se o investiční doporučení ani investiční poradenství. Potencionální investoři by měli zvážit rizika vyplývající z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedena v jejich příslušném dodatku ke statutu Fondu, která se odráží zejména v doporučeném investičním horizontu, jakož i poplatcích a nákladech příslušného fondu. Toto sdělení bylo připraveno s náležitou pečlivostí a pozorností, Banka však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací uvedených v tomto sdělení není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti.

Banka vyzývá investory, aby se důkladně seznámili se statutem fondu, dodatkem ke statutu příslušného podfondu a se sdělením klíčových informací (KID), které jsou dostupné v českém jazyce na www.amista.cz, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do příslušného investičního nástroje. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AMISTA investiční společnost, a.s., Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8. Další důležité informace pro investory na: www.amista.cz

AMISTA investiční společnost, a.s. získala rozhodnutím České národní banky č.j. 41/N/69/2006/9, jež nabylo právní moci dne 20. 9. 2006, oprávnění provádět obhospodařování a administraci fondů kvalifikovaných investorů.

Chci investovat do CREDITAS OPPORTUNITY SICAV a.s., I. podfond

Veškerý servis ohledně CREDITAS OPPORTUNITY SICAV a.s., I. podfond poskytuje tým prémiových bankéřů. Chcete-li si sjednat schůzku či se dozvědět více informací, kontaktujte přímo prémiového bankéře.

Zeptejte se nás

Napište nám na živý chat (ikona chatu na stránce vpravo dole), nebo nám na sebe zanechte telefonní číslo. Brzy se vám ozveme, poradíme a zodpovíme veškeré vaše dotazy.

Za účelem zodpovězení Vašeho dotazu bude společnost CREDITAS B.V., odštěpný závod, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Bližší informace zde.