Max Realitní Fond, Podfond A

Max Realitní Fond SICAV a.s., Podfond A je fondem kvalifikovaných investorů zaměřeným na realizaci investic do komerčních nemovitostí v České republice.

Investiční akcie třídy PIA


Aktuální hodnota cenného papíru

k datu 29. 2. 2024

1,0693 Kč

Kumulativní výkonnost

k datu 29. 2. 2024

1 měsíc 0,68 %
3 měsíce 2,06 %
6 měsíců 4,17 %
1 rok
od vzniku 6,93 %
Zobrazit
Graf

Upozornění: Hodnota NAV byla schválena depozitářem fondu, společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a v souladu se statutem fondu zveřejněna na stránkách fondu www.amista.cz. Výkonnost je uváděna v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.

Třída:

investiční akcie třídy PIA

Název:

Max Realitní Fond SICAV a.s., Podfond A

ISIN investičních akcií:

CZ0008050382

Stanovený výnos:

Od prvního vydání Cenných papírů třídy PIA CZK je Stanovený výnos pro třídu PIA CZK stanoven jako měsíčně složený úrok ve výši 8,186 % p.a. s cílem dosáhnout ročního zhodnocení 8,5 % p.a., který bude platit nejméně do 30. 9. 2025.*

Minimální objem investice:

1 000 000 Kč

Minimální objem odkupu:

50 000 Kč

Vstupní poplatek:

0 % z výše investice

Výstupní poplatek:

3,5 % z hodnoty odkupu, pokud držel investor příslušné investiční akcie po dobu kratší než 12 měsíců včetně

* Obhospodařovatelem určený procentní roční výnos Cenných papírů třídy PIA CZK. Stanovený výnos musí být určen v rozmezí 1Y PRIBOR platný k datu 6 týdnů před datem aplikace změny Stanoveného výnosu + (1 p. b. až 5 p. b. p. a.), dle uvážení Obhospodařovatele na základě tržní situace a výkonnosti aktiv Podfondu, přičemž Stanovený výnos nebude nižší než 5 % p. a.

Rozhodnutí o změně Stanoveného výnosu bude oznámeno Investorům prostřednictvím klientského přístupu nebo Distributorem, který vede navazující evidenci, a to nejpozději kalendářní měsíc před jeho aplikací a uveřejnění ve Statutu. výkonnosti aktiv Podfondu, přičemž Stanovený výnos nebude nižší než 5 % p. a.


Rizika investování do investičních akcií Max Realitní Fond SICAV a.s., Podfond A

Investice s sebou nese rizika. Hodnota investice může v průběhu času kolísat (klesat i stoupat) a návratnost investované částky není zaručena. Věnujte prosím zvýšenou pozornost popisu rizik ve statutu fondu, dodatku ke statutu příslušného podfondu a sdělení klíčových informací (KID). Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Investice nemusí být vhodná pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 3 roky.

Strategie, cíle a investice


Cílem podfondu je dosahovat stabilního zhodnocování aktiv prostřednictvím investic zejména do účastí v obchodních společnostech investujících do komerčních nemovitostí v České republice, prostřednictvím financování obchodních společností investujících do komerčních nemovitostí v České republice, a doplňkových aktiv tvořených standardními nástroji finančních trhů.


Investice podfondu

Max Realitní Fond SICAV a.s., Podfond A realizoval investici do Obchodního centra Palác Pardubice. Toto OC sestává ze dvou samostatných budov, které jsou propojeny za účelem sjednocení provozu a nabízí obchodní jednotky, sklady, kanceláře, restauraci, multikino, odpočinkové plochy a technické plochy. Obchodní centrum se nachází na Masarykově náměstí v centru Pardubic. Disponuje velmi dobrou viditelností a dostupností MHD i autem.

Dvě budovy centra

Budova Palác Atrium je z roku 2008 a je typickým třípodlažním retailovým centrem. Druhá budova byla postavena v 70. letech a je známá pod názvem Prior. V roce 2022 prošla kompletní rekonstrukcí. Jde o třípodlažní budovu, kde první dvě patra jsou využívána v rámci retailového centra a třetí patro je nyní ve stavu shell&core (tzv. základní úpravě bez rozsáhlejších zásahů do jejich vzhledu, tedy bez finálních úprav interiéru).

Struktura majetku
v % k 29. 2. 2024

Graf

27 790 m²
celková
plocha OC

500 parkovacích
stání

131 obchodních
jednotek

Nájemci obchodního centra

Nemovitost je z 97,6 % pronajata řadě národních a mezinárodních maloobchodních prodejců s dalšími příjmy z krátkodobých akcí, bankomatů, parkovišť, kiosků, lokálního rozvodu energie a fotovoltaiky. Dlouhodobá průměrná čtvrtletní obsazenost od 1. čtvrtletí 2016 do 4. čtvrtletí 2022 dosáhla 97,3 %.

Mezi kotevní nájemce patří New Yorker, CCC, dm drogerie, Sparkys, Tesco a H&M. Nájemníci jsou smluvně vázáni na dobu určitou 5 až 26 let nebo na dobu neurčitou. Struktura nájemníků je poměrně stabilní s nízkou fluktuací a trvale vysokou obsazeností.

Název podfondu:

Max Realitní Fond SICAV a.s., Podfond A

Měna:

Typ fondu:

fond kvalifikovaných investorů

Depozitář:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Investiční horizont:

min. 3 roky

Distributor:

Banka CREDITAS a.s.

Datum založení:

24. 3. 2023

Fond:

Max Realitní Fond SICAV a.s.

Cenný papír:

investiční akcie 

Administrátor/obhospodařovatel:

AMISTA investiční společnost, a.s.

Důležité upozornění

Toto propagační sdělení bylo zpracováno společností Banka CREDITAS a.s. (dále jen "Banka") a nejedná se o veřejnou nabídku, nabídku k uzavření smlouvy ani výzvu k podávání nabídek. Informace v tomto sdělení mají pouze informativní charakter a obsahují pouze základní přehled, jejich účelem není nahradit statut. Informace v tomto sdělení nelze považovat za radu k jednotlivé investici a nejedná se o investiční doporučení ani investiční poradenství. Potencionální investoři by měli zvážit rizika vyplývající z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedena v jejich příslušném dodatku ke statutu Fondu, která se odráží zejména v doporučeném investičním horizontu, jakož i poplatcích a nákladech příslušného fondu. Toto sdělení bylo připraveno s náležitou pečlivostí a pozorností, Banka však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací uvedených v tomto sdělení není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti.

Banka vyzývá investory, aby se důkladně seznámili se statutem fondu, dodatkem ke statutu příslušného podfondu a se sdělením klíčových informací (KID), které jsou dostupné v českém jazyce na www.amista.cz, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do příslušného investičního nástroje. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AMISTA investiční společnost, a.s., se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8. Další důležité informace pro investory na: www.amista.cz

AMISTA, investiční společnost, a.s. je obhospodařovatelem a administrátorem fondu. Investiční společnost je součástí regulovaného konsolidačního celku Ing. Ivana Jakaboviče a Ing. Jozefa Tkáče na základě zákona č. 21/1992 Sb. a vyhlášky č. 163/2014 Sb. a je zahrnuta do konsolidované účetní závěrky společnosti J&T FINANCE GROUP SE, IČO: 275 92 502, sestavené v souladu s pravidly IFRS.

Chci investovat do 
Max Realitní Fond, Podfond A

Veškerý servis ohledně Max Realitní Fond SICAV a.s., Podfond A poskytuje tým prémiových bankéřů. Chcete-li si sjednat schůzku či se dozvědět více informací, kontaktujte přímo prémiového bankéře.

Zeptejte se nás

Napište nám na živý chat (ikona chatu na stránce vpravo dole), nebo nám na sebe zanechte telefonní číslo. Brzy se vám ozveme, poradíme a zodpovíme veškeré vaše dotazy.

Za účelem zodpovězení Vašeho dotazu bude společnost Banka CREDITAS a.s., jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Bližší informace zde.