Max Variant CZ

Max Variant CZ, otevřený podílový fond (dříve CREDITAS Smíšený CZ) je speciálním investičním fondem kolektivního investování ve formě otevřeného podílového fondu. 

Podílové listy


Aktuální hodnota cenného papíru

k datu 11. 7. 2024

1,0685 Kč

Kumulativní výkonnost

k datu 11. 7. 2024

1 měsíc 1,64 %
3 měsíce 1,87 %
6 měsíců 4,55 %
1 rok 6,72 %
od vzniku 6,85 %
Zobrazit
Graf

Upozornění: Hodnota NAV byla schválena depozitářem fondu, společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., a v souladu se statutem fondu zveřejněna na stránkách fondu www.creditasis.cz. Výkonnost je uváděna v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.

ISIN investičních akcií:

CZ0008477502

Minimální objem jednorázové investice:

5 000 Kč; druhý a další nákup od 5 000 Kč

Minimální objem pravidelné investice:

500 Kč

Minimální objem odkupu:

není stanoven; přirozeně jde o 1 ks podílového listu

Vstupní poplatek:

0,0 % z hodnoty vydávaných podílových listů

Výstupní poplatek:

0,0 % z hodnoty vydávaných podílových listů

Celková nákladovost (TER):

2,5 %

Rizika investování do Max Variant CZ, otevřený podílový fond

Rizika investování do Max Variant CZ, otevřený podílový fond

Investice s sebou nese rizika. Hodnota investice může v průběhu času kolísat (klesat i stoupat) a návratnost investované částky není zaručena. Věnujte prosím zvýšenou pozornost popisu rizik ve statutu fondu, dodatku ke statutu příslušného podfondu a sdělení klíčových informací (KID). Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Investice nemusí být vhodná pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 5 let.

Strategie, cíle a investice


Cílem Max Variant CZ, otevřený podílový fond je prostřednictvím kombinací investic do akcií a dluhopisů, doplněných ve vhodných případech o některé cenné papíry vydávané investičními fondy dosahovat vyššího výnosu, než jaký je běžný a obvyklý u dluhopisového nebo peněžního trhu. 

Max Variant CZ je speciálním investičním fondem kolektivního investování ve formě otevřeného podílového fondu. Smíšený charakter podílového fondu umožňuje v rámci limitů definovaných statutem fondu lépe reflektovat podmínky – výnosnost a rizikovost různých investičních nástrojů - aktuálně panujících na kapitálovém a peněžním trhu.

Max Variant CZ je fondem českých aktiv, ve smyslu měny a ve smyslu výběru investičních nástrojů. Investice jsou nakupovány v českých korunách a fond tak nepodléhá měnovému riziku. Výběr investic do portfolia fondu probíhá z investičních nástrojů dostupných na českém kapitálovém a peněžním trhu.

Struktura majetku
v % k 11. 7. 2024

Graf

Název podfondu:

Max Variant CZ, otevřený podílový fond

Administrátor:

Conseq Funds investiční společnost, a.s.

Typ fondu:

speciální fond smíšený

Obhospodařovatel:

CREDITAS investiční společnost a.s.

Investiční horizont:

min. 5 let 

Distributor:

Banka CREDITAS a.s.

Datum založení:

9. 1. 2023 

Depozitář:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Cenný papír:

podílové listy

Měna:

Auditor:

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.

Důležité upozornění

Toto propagační sdělení bylo zpracováno společností Banka CREDITAS a.s. (dále jen "Banka") a nejedná se o veřejnou nabídku, nabídku k uzavření smlouvy ani výzvu k podávání nabídek. Informace v tomto sdělení mají pouze informativní charakter a obsahují pouze základní přehled, jejich účelem není nahradit statut. Informace v tomto sdělení nelze považovat za radu k jednotlivé investici a nejedná se o investiční doporučení ani investiční poradenství. Potencionální investoři by měli zvážit rizika vyplývající z investičních cílů Fondu, tak jak jsou uvedena v jejich příslušném dodatku ke statutu Fondu, která se odráží zejména v doporučeném investičním horizontu, jakož i poplatcích a nákladech příslušného fondu. Toto sdělení bylo připraveno s náležitou pečlivostí a pozorností, Banka však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací uvedených v tomto sdělení není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti.

Banka vyzývá investory, aby se důkladně seznámili se statutem fondu, dodatkem ke statutu příslušného podfondu a se sdělením klíčových informací (KID), které jsou dostupné v českém jazyce na www.creditasis.cz, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do příslušného investičního nástroje.

Banka CREDITAS a.s. výslovně upozorňuje, že ve vztahu ke CREDITAS investiční společnost a.s., která zajišťuje činnost obhospodařovatele Fondu, je osobou se zvláštním vztahem ve smyslu příslušných ustanovení zák. č. 21/1992 Sb., o bankách.

Chci investovat do 
fondu Max Variant CZ

Na stránce mám zájem se dozvíte bližší podrobnosti o tom, jak snadno začít investovat do investičního fondu Max Variant CZ.


Zeptejte se nás

Napište nám na ŽIVÝ CHAT (ikona chatu na stránce vpravo dole), nebo nám zavolejte na bezplatnou telefonní linku Banky CREDITAS 800 888 009.