Investiční fondy

Investice do fondů nabízejí zajímavé zhodnocení volných finančních zdrojů nebo slouží pro vytváření rezervy formou pravidelného investování menších částek.

Aktuální nabídka fondů

Prostřednictvím banky můžete investovat do fondu CREDITAS Nemovitostní, který realizuje investice do nemovitostí komerčního typu.

CREDITAS Nemovitostní I, podfond SICAV

Speciální fond nemovitostí, který investuje na realitním trhu v České republice.

Více o fondu

Investice s sebou nese rizika. Hodnota investice může v průběhu času kolísat (klesat i stoupat) a návratnost investované částky není zaručena. Věnujte prosím zvýšenou pozornost popisu rizik ve Statutu Fondu, dodatku ke statutu příslušného podfondu a sdělení klíčových informací (KIID). Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Investice nemusí být vhodná pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 5 let.

Pravidelné investování

V případě pravidelných investic hraje svou roli rozložení jednotlivých nákupů v čase a z toho plynoucí nejvýznamnější výhoda, kterou je potlačení rizika špatného načasování investice v případě kolísání trhů.

Investování již od nízkých částek nezatěžuje váš rozpočet a v dlouhodobém horizontu přináší jedno z nejefektivnějších zhodnocení. Můžete začít již od 500 Kč měsíčně a postupně přidávat dle vašich možností.

Nemusíte se starat o jednotlivé nákupní pokyny, protože investice se provede automaticky vždy ke stanovenému dni v měsíci. Pokud na účtu nebude dostatek financí pro provedení pokynu, investice se jednoduše neprovede.

Více o tom proč a jak investovat

Průběh zřízení investice

Schůzka na nejbližší pobočce

Doporučujeme si domluvit schůzku s vaším osobním bankéřem předem, protože proces sjednání investičních služeb přece jen nějakou chvíli zabere.

Vyplnění investičního dotazníku

Prvním krokem na pobočce bude vyplnění investičního dotazníku. Vaše znalosti ohledně investic si můžete osvěžit na stránce, která popisuje jednotlivé typy investic.

Zřízení investičního účtu a podpis rámcové smlouvy

Poté vám zřídíme zdarma vedený investiční účet a podepíšeme s vámi rámcovou smlouvu o poskytování investičních služeb. Hotovo a můžete investovat.


Další informace

Příjem žádostí k vydání/odkupu investičních akcií ke konci daného měsíce

Banka CREDITAS, jako distributor fondu CREDITAS Nemovitostní I, podfond SICAV, v zájmu splnění závazných podmínek pro vydávání a odkupování investičních akcií daných statutem fondu přijímá žádosti k vydání/odkupu investičních akcií na svých pobočkách do 11:00 hod posledního pracovního dne daného měsíce. Tím je uzavřena lhůta pro příjem žádostí v daném měsíci a žádosti přijaté kdykoliv po uplynutí této lhůty jsou žádostmi podanými v následující lhůtě pro podání žádosti.

Propagační sdělení

Toto propagační sdělení zpracovala Banka CREDITAS a.s. a nejedná se o veřejnou nabídku, nabídku k uzavření smlouvy ani výzvu k podávání nabídek. Informace v tomto sdělení nelze považovat za radu k jednotlivé investici a nejedná se o investiční doporučení ani investiční poradenství. Banka vyzývá investory, aby se důkladně seznámili se statutem fondu, dodatkem ke statutu příslušného podfondu a se sdělením klíčových informací (KIID), které jsou dostupné na www.creditasfond.cz, nežli učiní investičnírozhodnutí, aby tak plně pochopili potencionální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do příslušného investičního nástroje. S investičními nástroji jsou spojena různá investiční rizika, hodnota investice může kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích. Propagační sdělení má pouze informativní charakter.

Chcete se dozvědět víc?

{{ responseMsg }}


1.

Kde a kdy

{{ selectedBranch.branchName }}
{{ terms.term1.date }}, {{ terms.term1.from }}–{{ terms.term1.to }}
{{ terms.term2.date }}, {{ terms.term2.from }}–{{ terms.term2.to }}

{{ selectedBranch.branchName }}
{{ terms.term1.date }}, {{ terms.term1.from }}–{{ terms.term1.to }}
{{ terms.term2.date }}, {{ terms.term2.from }}–{{ terms.term2.to }}
bez preferovaného termínu

Vyberte si pobočku

Služby

{{ item.branchServiceName }}

Adresa

{{ selectedBranch.streetToDisplay }}
{{ selectedBranch.city }}
{{ selectedBranch.city }}
mapa

Provozní doba

{{ day.value }}
{{ selectedBranch[day.key + 'From'].hourOfDay }}:{{ selectedBranch[day.key + 'From'].minuteOfHour }}–{{ selectedBranch[day.key + 'To'].hourOfDay }}:{{ selectedBranch[day.key + 'To'].minuteOfHour }} {{ selectedBranch[day.key + 'AfternoonFrom'].hourOfDay }}:{{ selectedBranch[day.key + 'AfternoonFrom'].minuteOfHour }}–{{ selectedBranch[day.key + 'AfternoonTo'].hourOfDay }}:{{ selectedBranch[day.key + 'AfternoonTo'].minuteOfHour }}

Preferované termíny schůzky:

od

do

od

do


2.

Kontaktní informace

Vaše jméno a příjmení

Kontaktujte mě:

Zítra mezi

a


Za účelem sjednání osobní schůzky bude společnost Banka CREDITAS a.s., jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR). Bližší informace zde.

Důležité upozornění pro návštěvníka webových stránek Banky CREDITAS a.s.

Informace a materiály obsažené v této části webových stránek i na všech dalších webových stránkách k nim připojených týkající se investičních nástrojů, jsou určeny výhradně investorům, kteří nepodléhají žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

U jiných osob může být umožněn přístup na tuto část webových stránek pouze v případě, že taková osoba:

  • má dostatečné odborné znalosti a zkušenosti ve vztahu k nelikvidním korporátním dluhopisům a investičním nástrojům fondů kolektivního investování (podílové listy a investiční akcie), což zahrnuje zejména znalost vlastností těchto investičních nástrojů, rizik s nimi spojených a dřívější vlastní praktické zkušenosti s investováním do těchto investičních nástrojů,
  • má dostatečné finanční zázemí k tomu, že by případná 100% ztráta zamýšlené investované částky neměla na tuto osobu podstatný dopad co se týče její finanční stability,
  • zamýšlí investovat peněžní prostředky do investičního nástroje nejméně na dobu 5 let a
  • je si vědoma toho, že hodnota investice může v čase kolísat, přičemž může přijít o celou svou investici, že historické výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů, že na investice do uvedených investičních nástrojů se nevztahuje systém pojištění vkladů.

Kliknutím na níže uvedenou volbu „Souhlasím“ potvrzuji, že:

  1. jsem přečetl a porozuměl výše uvedeným informacím,
  2. jsem osobou splňující vlastnosti uvedené výše,
  3. přistupuji na webové stránky sám a nebudu zpřístupňovat obsah jiným osobám,
  4. odpovídám pravdivě a nikoliv lstivě, na což se může Banka CREDITAS a.s. spolehnout.

V opačném případě klikněte na volbu „Nesouhlasím“ nebo zavřete příslušné okno těchto webových stránek v prohlížeči.