Bydlete rychle ve vlastním s naší hypotékou

Sjednání úvěru a online odhad zcela zdarma.

Spočítat splátky

Hlavní výhody

Garance sazby na 30 dní bez návštěvy pobočky

Získejte garantovanou nabídku z pohodlí vašeho domova. Schůzku s hypotečním specialistou si nyní můžete dát i po telefonu. Stačí, když nám na sebe zanecháte kontakt.

Mimořádné splátky bez omezení

Máte možnost úvěr předčasně zdarma splatit, a to buď zcela, nebo zčásti.

Neúčelové peníze navíc

Ke každému úvěru si můžete zažádat o doplňkovou část, kterou můžete následně použít na cokoli

Hypotéka na bydlení

Tato kalkulačka počítá s půjčením částky do 80 % hodnoty nemovitosti. Pokud potřebujete půjčit více jak 80 % hodnoty nemovitosti, vyplňte náš kontaktní formulář a my se vám brzy ozveme s dalšími informacemi.

300 tis. Kč
25 mil. Kč
3 roky
30 let
Doba fixace
Nastavte si měsíční splátku
16,709 Kč
Při úroku 6.39 % ročně
Celkem zaplatíte: 5,016,950 Kč
RPSN: 6.60 %

Tento výpočet je orientační a slouží jen pro vaši představu. Úvěr je třeba zajistit zástavním právem k nemovitosti. Úroková sazba je pevná po dobu fixace, není tedy pevně stanovena po celou dobu splácení úvěru.

Proč mít hypotéku u nás?

Rychlé a jednoduché vyřízení hypotečního úvěru

Chceme, aby pro Vás bylo vyřízení hypotečního úvěru vždy snadné a bez zbytečných poplatků.

Individuální přístup ke klientovi

Jedná se o nestandardní úvěrový případ? Nevadí, díky našemu individuálnímu posouzení se vždy snažíme najít nejvhodnější řešení.

Mimořádná splátka zdarma

S naší hypotékou máte neomezenou volnost. Kdykoli můžete splatit jakoukoli částku úvěru.

Přehled o hypotečním úvěru a dalších produktech

Spolu s běžným účtem zdarma budete u nás mít informace o hypotéce vždy po ruce díky mobilní aplikaci nebo IB.

Hypotéka s příjmem v cizí měně

Hypotéku můžete získat, i pokud pracujete v zahraničí či máte příjem v EUR, USD, GBP nebo CHF. Více info zdeSjednejte si osobní schůzku


1.

Kde a kdy


2.

Kontaktní informace


Za účelem sjednání osobní schůzky bude společnost Banka CREDITAS a.s., jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR). Bližší informace zde.Nejčastější otázky, informace pro spotřebitele

Poskytovatel: Banka CREDITAS a.s.
Celková výše úvěru: 2 500 000 Kč
Výše jednotlivých měsíčních splátek: 16 718 Kč (splátky zahrnují jistiny i úrok)
Výše poslední splátky: 16 399,81 Kč (splátka zahrnuje jistinu i úrok)
Doba trvání úvěru: 25 let
Počet splátek: 300
Úroková sazba fixovaná na 3 roky: 6,39 % ročně
RPSN: 6,6 % ročně
Celková částka splatná spotřebitelem: 5 015 081,81 Kč
Úvěr je třeba zajistit zástavním právem k nemovitosti. Úroková sazba je pevná po dobu fixace, není tedy pevně stanovena po celou dobu splácení úvěru.

Poplatky spojené s úvěrem, které jsou součástí celkových nákladů na úvěr:
Správní poplatek vklad a výmaz zástavního práva do katastru nemovitostí: 4 000 Kč
Poplatek za zpracování úvěru a smluvní dokumentace: 0 Kč
Náhrada nákladů spojených s vypracováním odhadu nemovitosti: 4 500 Kč
Poplatek za výpis z katastru nemovitostí: 250 Kč
Předpoklady:
Čerpá a splácí se k 15. dni v měsíci
Poplatek za Zápis do katastru 2 000 Kč k datu čerpání + Poplatek za výpis z katastru nemovitostí 250 Kč
Poplatek za výmaz z katastru 2 000 Kč k datu splacení
Náklady na pojištění nezapočítány (neznámé)

Reprezentativní příklad má pouze informativní charakter. Parametry poskytnutého úvěru se mohou lišit v závislosti na vaší bonitě a celkovém posouzení vaší schopnosti splácet úvěr. Do celkové částky splatné spotřebitelem nejsou zahrnuty náklady na pojištění nemovitosti, neboť výše těchto nákladů není Bance CREDITAS známa.

Další informace pro spotřebitele

Hypotéka s příjmem v cizí měně

Hypotéku můžete získat, i pokud pracujete v zahraničí či máte příjem v EUR, USD, GBP nebo CHF. Více info zde

Odhad zdarma

Odhad zdarma se uplatní pouze v případě on-line ocenění dokončené bytové jednotky, která je předmětem zajištění, a to pouze za předpokladu, že je forma on-line ocenění v konkrétním případě realizovatelná a dostatečná.

Účelový úvěr

Hypoteční úvěr může být poskytnut za účelem koupě nemovitost k bydlení do osobního vlastnictví (i koupě spoluvlastnického podílu), koupě pozemku určeného k výstavbě nemovitosti na bydlení, úhrada členských vkladů spojených s právem užívat družstevní byt nebo úhrada finančních prostředků za převod družstevního podílu (je nutné ručit jinou nemovitostí), úhrada dědického podílu ostatním dědicům při převodu nemovitosti do výlučného vlastnictví klienta, vypořádání společného jmění manželů při rozvodu při převodu nemovitosti do výlučného vlastnictví klienta, refinancování úvěru na bydlení poskytnutého jiným peněžním ústavem, refundaci nákladů na pořízení nemovitosti, do 24 měsíců od data jejího pořízení.

Americká hypotéka je poskytována bez účelu.

Zajištění úvěru

Úvěr je třeba zajistit nemovitost k bydlení v osobním vlastnictví s živelním pojištěním. Zástavní právo k nemovitosti musí být v katastru nemovitostí zapsáno jako první v pořadí pro Banku CREDITAS, a do katastru nemovitostí musí být rovněž zapsán zákaz zatížení a zcizení nemovitosti zřízený jako věcné právo. Podmínkou pro získání spotřebitelského úvěru je pojištění předmětu zajištění (netýká se předmětu zajištění – samostatného pozemku bez stavby): pojištění může být sjednáno u jakéhokoli pojistitele nejpozději před čerpáním úvěru. Pojištění zastavené nemovitosti musí být platné po celou dobu trvání úvěrového vztahu.

Ocenění nemovitosti

Je vyžadováno ocenění nemovitosti, ke které bude zřízeno zástavní právo za účelem zajištění úvěru. Toto ocenění zajistí Banka CREDITAS, výše náhrady nákladů, která Vám bude účtována, je uvedena v Sazebníku poplatků pro hypoteční úvěry.

Výše úvěru a splatnost

Úvěr je možné poskytnout od 300 000 Kč na dobu trvání až 30 let. Výše úvěru je závislá na bonitě klienta a hodnotě zastavované nemovitosti. Hodnotu zastavované nemovitosti určuje Banka a maximálně povolená výše úvěru je 90 % z této hodnoty.

Předčasné splacení

Máte možnost úvěr předčasně zdarma splatit, a to buď zcela, nebo zčásti.

Doba trvání úvěru

Doba trvání spotřebitelského úvěru je od 3 do 30 let a začíná se počítat dnem čerpání úvěru

Možné důsledky nedodržení závazku souvisejícího se smlouvou o úvěru

V případě prodlení s úhradou dluhu je spotřebitel povinen uhradit smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky, s jejíž úhradou je spotřebitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení až do zaplacení, a dále úroky z prodlení z dlužné částky, s jejíž úhradou je spotřebitel v prodlení, kdy výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů. Aktuální výše úrokové sazby pro výpočet úroku z prodlení je 15 % p.a.

V případě prodlení s úhradou dluhu je spotřebitel povinen uhradit náhradu účelně vynaložených nákladů, které věřiteli vznikly v souvislosti s prodlením spotřebitele spočívající v poplatku za zaslání 1. upomínky při neplnění smluvních podmínek ve výši 150,- CZK a poplatku za zaslání 2. a každé další upomínky při neplnění smluvních podmínek ve výši 350,- CZK.

V případě porušení smlouvy o úvěru podstatným způsobem (např. prodlení se splátkou, zánik pojištění zastavené nemovitosti, nepravdivé informace poskytnuté dlužníkem věřiteli, nedoplnění zajištění úvěru) a prohlášením úvěru věřitelem (úvěrujícím) za jednorázově splatný, ztráta výhody splátek úvěru; okamžikem odeslání oznámení o zesplatnění dluhu s výzvou k zaplacení se stává splatným celý zůstatek jistiny, dohodnuté úroky, na něž by věřiteli vznikl nárok v případě řádného plnění podmínek splácení úvěru dle smlouvy o úvěru a sankce, pokud na ně věřiteli vznikne dle smlouvy o úvěru nárok, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě porušení smlouvy podstatným způsobem (viz výše) je spotřebitel povinen uhradit Bance smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně.

V případě prodlení s úhradou dluhu může být rovněž přistoupeno k výkonu zástavního práva prodejem (zpeněžením) zastavené nemovitosti.Informace o poskytovateli úvěru

Poskytovatel: Banka CREDITAS a.s. se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, Praha 8, IČO: 63492555, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23903, infolinka 800 888 009, e-mail info@creditas.cz. Oprávnění k činnosti Banky CREDITAS a.s. si lze ověřit v základních seznamech regulovaných a registrovaných subjektů vedených ČNB na webových stránkách www.cnb.cz.

Orgán dohledu: Dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o spotřebitelském úvěru vykonává Česká národní banka (cnb.cz).

Mimosoudní řešení sporů: Pro případ mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele je příslušným subjektem v oblasti finančních služeb (např. nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru nebo jiného úvěru) Finanční arbitr v rozsahu působnosti stanoveném zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi), bližší informace viz www.finarbitr.cz, Finanční arbitr, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1.

Údaje o interním mechanismu vyřizování stížností: Máte-li stížnost, zašlete stížnost písemně na následující adresu: Banka CREDITAS a.s. Oddělení reklamací AML a reklamací, tř. Svobody 1194/12, 779 00 Olomouc, e-mail: reklamace@creditas.cz, tel.: 800 888 009. Maximální lhůta pro vyřízení stížnosti je 30 dnů. Možnosti a postup vyřizování stížností (reklamací) naleznete v dokumentu: Reklamační řád (PDF).

Banka CREDITAS neposkytuje radu ve smyslu § 85 odst. 1 Zákona o spotřebitelském úvěru.Dokumenty a formuláře

Sazebníky

Pomocí programu Adobe Reader lze všechny formuláře vyplnit, vytisknout i vyplněné uložit.

Developerské projekty

Vyberte si bydlení ve vybraných developerských projektech a získejte výhodné financování od Banky CREDITAS

Nové Boroviny

Jinonický dvůr

Rezidence Šantovka

Výše uvedené projekty jsou realizovány společnostmi ze skupiny CREDITAS nebo se jedná o partnerské projekty financované přímo Bankou CREDITAS.