Důležité upozornění pro návštěvníka webových stránek Banky CREDITAS a.s.

Informace a materiály obsažené v této části webových stránek i na všech dalších webových stránkách k nim připojených týkající se investičních nástrojů, jsou určeny výhradně investorům, kteří nepodléhají žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

U jiných osob může být umožněn přístup na tuto část webových stránek pouze v případě, že taková osoba:

  • má dostatečné odborné znalosti a zkušenosti ve vztahu k nelikvidním korporátním dluhopisům a investičním nástrojům fondů kolektivního investování (podílové listy a investiční akcie), což zahrnuje zejména znalost vlastností těchto investičních nástrojů, rizik s nimi spojených a dřívější vlastní praktické zkušenosti s investováním do těchto investičních nástrojů,
  • má dostatečné finanční zázemí k tomu, že by případná 100% ztráta zamýšlené investované částky neměla na tuto osobu podstatný dopad co se týče její finanční stability,
  • zamýšlí investovat peněžní prostředky do investičního nástroje nejméně na dobu 5 let a
  • je si vědoma toho, že hodnota investice může v čase kolísat, přičemž může přijít o celou svou investici, že historické výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů, že na investice do uvedených investičních nástrojů se nevztahuje systém pojištění vkladů.

Kliknutím na níže uvedenou volbu „Souhlasím“ potvrzuji, že:

  1. jsem přečetl a porozuměl výše uvedeným informacím,
  2. jsem osobou splňující vlastnosti uvedené výše,
  3. přistupuji na webové stránky sám a nebudu zpřístupňovat obsah jiným osobám,
  4. odpovídám pravdivě a nikoliv lstivě, na což se může Banka CREDITAS a.s. spolehnout.

V opačném případě klikněte na volbu „Nesouhlasím“ nebo zavřete příslušné okno těchto webových stránek v prohlížeči.


Vklad Duo Plus

Kombinace termínovaného vkladu a investice pro zhodnocení vašich úspor. Spojte možnost investování do cenných papírů s výhodným ročním termínovaným vkladem.

Termínovaný vklad

Pevná úroková sazba 2,0 % p.a. po celou dobu trvání vkladu. Částka na termínovaném vkladu je pojištěna v rámci fondu pojištění vkladů.

Informace k pojištění

Investice

Nabízíme investice do cenných papírů významných českých společností. Jejich působení na trhu dlouhodobě sledujeme.

Poučení o rizicích

Rizika

Investice není pojištěna a klient může přijít o celou svou investici. Její hodnota může v čase kolísat (klesat i stoupat), přičemž historická výkonnost investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.

Možné kombinace vkladu s investicemi

Termínovaný vklad

doba vkladu: {{ tv.epoch }}

úroková sazba: {{ tv.interest | localeNumber }} % p.a.

Volitelné investice


{{ groupItem.groupTitle }}

úroková sazba {{ item.interest | localeNumber }} % p.a. {{ item.interestType }}

{{ item.hint }}


produkt
{{ tv.title }}
{{ selectedInvestment.title }}

doba
{{ tv.epoch }}
{{ selectedInvestment.epoch || '' }}

poměr částek
{{ tv.ratio }}
{{ selectedInvestment.ratio || '' }}

úroková sazba
{{ tv.interestType }} {{ tv.interest | localeNumber }} % p.a.
{{ selectedInvestment.interestType }} {{ selectedInvestment.interest | localeNumber }} % p.a.

minimální částka
{{ tv.minamount | localeNumber }} Kč
{{ selectedInvestment.minamount | localeNumber }} Kč

pojištění
{{ tv.insurance }}
{{ selectedInvestment.insurance || 'není pojištěn' }}

výplata úroků
{{ tv.payment }}
{{ selectedInvestment.payment || '' }}Další podrobnosti

Zvýhodněný termínovaný vklad

Roční termínovaný vklad se zvýhodněnou úrokovou sazbou 2,0 % p.a., která je fixní po celou dobu vkladu. Platí pro roční termínovaný vklad ve stejném objemu, na jaký bude sjednána investice, tedy 1:1. (příklad: investujete-li 150 tis. Kč, pak můžete na termínovaný vklad uložit rovněž 150 tis. Kč). Vklad se sjednává na dobu jednoho roku, poté bude ukončen.

Propagační sdělení

Toto propagační sdělení bylo zpracováno společností Banka CREDITAS a.s. (dále jen "Banka") a nejedná se o veřejnou nabídku, nabídku k uzavření smlouvy ani výzvu k podávání nabídek. Informace obsažené v tomto propagačním sdělení nelze považovat za radu k jednotlivé investici a nejedná se o investiční doporučení ani investiční poradenství. S investičními nástroji jsou spojena různá investiční rizika, přičemž hodnota investice může kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Propagační sdělení má pouze informativní charakter a jeho účelem je poskytnout základní informace

Investice v rámci produktu

Pro zvýhodněnou sazbu na termínovaném vkladu v rámci produktu Vklad Duo Plus si vyberete jeden či více investičních produktů. Výsledný součet investovaných částek pak bude shodný s výší zvýhodněného termínovaného vkladu.


Upozornění

Vklad Duo Plus je složeným produktem kombinujícím vkladový produkt termínovaný vklad s investicí ve formě investičního nástroje nabízeného Bankou. Nežli učiní investoři investiční rozhodnutí, měli by se důkladně seznámit s riziky investičních nástrojů, do kterých chtějí investovat, u dluhopisů by se měl investor důkladně seznámit se základními prospekty a konečnými podmínkami, které jsou zpřístupněny na webových stránkách Banky nebo na stránkách jednotli­vých emitentů (www.unicapital.cz, resp. www.rsre.cz), u investičních akcií by se měl investor důkladně seznámit se statutem fondu, dodatkem ke statutu příslušného podfondu a se sdělením klíčových informací (KIID), které jsou dostupné na www.creditasfond.cz, aby tak plně pochopili potencionální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do příslušného investičního nástroje.


Jak získat Vklad Duo Plus?

Na některé z našich poboček. Tato služba je dostupná na všech pobočkách kromě Kladna. U dobré kávy vám naši bankéři rádi představí celou nabídku produktů.


Sjednejte si osobní schůzku

{{ responseMsg }}


1.

Kde a kdy

{{ selectedBranch.branchName }}
{{ terms.term1.date }}, {{ terms.term1.from }}–{{ terms.term1.to }}
{{ terms.term2.date }}, {{ terms.term2.from }}–{{ terms.term2.to }}

{{ selectedBranch.branchName }}
{{ terms.term1.date }}, {{ terms.term1.from }}–{{ terms.term1.to }}
{{ terms.term2.date }}, {{ terms.term2.from }}–{{ terms.term2.to }}
bez preferovaného termínu

Vyberte si pobočku

Služby

{{ item.branchServiceName }}

Adresa

{{ selectedBranch.streetToDisplay }}
{{ selectedBranch.city }}
{{ selectedBranch.city }}
mapa

Provozní doba

{{ day.value }}
{{ selectedBranch[day.key + 'From'].hourOfDay }}:{{ selectedBranch[day.key + 'From'].minuteOfHour }}–{{ selectedBranch[day.key + 'To'].hourOfDay }}:{{ selectedBranch[day.key + 'To'].minuteOfHour }} {{ selectedBranch[day.key + 'AfternoonFrom'].hourOfDay }}:{{ selectedBranch[day.key + 'AfternoonFrom'].minuteOfHour }}–{{ selectedBranch[day.key + 'AfternoonTo'].hourOfDay }}:{{ selectedBranch[day.key + 'AfternoonTo'].minuteOfHour }}

Preferované termíny schůzky:

od

do

od

do


2.

Kontaktní informace

Vaše jméno a příjmení

Kontaktujte mě:

Zítra mezi

a


Za účelem sjednání osobní schůzky bude společnost Banka CREDITAS a.s., jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR). Bližší informace zde.